Microelectronics
Co-Editors-in-Chief
Xiaojun Fu
CN
CN50-1090/TN
ISSN
1004-3365
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Runcheng LIANG, Faguo CHEN, Rong GUO, Yi HAN, Zhaoxing LIU, Jing ZHANG, and Ri ZHAO
Jun. 14, 2022Microelectronics
DOI:10.13911/j.cnki.1004-3365.210234
Statistical Analysis of Total Ionizing Dose Effect on Flash Memory Floating Gate Cells
Qinrun SUN, Xuexia YANG, Weiwei ZHANG, Chao WANG, Zhaoyun LIU, and Yinfei PENG
Jun. 14, 2022Microelectronics
DOI:10.13911/j.cnki.1004-3365.210295
Research on Optimal FBGA Solder Joints Reliability Based on Orthogonal Method
Xiaoqing XU, Zhiwen ZHANG, and Tao SU
Jun. 14, 2022Microelectronics
DOI:10.13911/j.cnki.1004-3365.210112
Immunity Analysis of SRAM Under Supply RF Interference
Fei CHEN, Quanyuan FENG, Hongjin YANG, and Yan WEN
Jun. 14, 2022Microelectronics
DOI:10.13911/j.cnki.1004-3365.210279
An Enhancement-Mode AlGaN/GaN HEMT with Double Heterojunction Under Gate
Yang DAI, Qingsong YE, Jiangtao DANG, Zhaoyang LU, Weiwei ZHANG, Xiaoyi LEI, Yunyao ZHANG, Chenguang LIAO, Shenglei ZHAO, and Wu ZHAO
Jun. 14, 2022Microelectronics
DOI:10.13911/j.cnki.1004-3365.210238
Study on RF Performance of SiC/GaN IMPATT Diode
Top Downloads
Design of a Low Power Asymmetrically Tunable STDP Synapse Circuit
MicroelectronicsVol. 52, Issue 1, 17 (2022)
Get PDF
Design of a Low-Voltage Low-Power Pseudo-Differential Ring VCO
MicroelectronicsVol. 52, Issue 1, 12 (2022)
Get PDF
FPGA Design and Implementation of a Large Integer Multiplier with High Speed Pipeline Structure
MicroelectronicsVol. 52, Issue 1, 6 (2022)
Get PDF
A Fully Integrated 8 bit 216 GS/s SAR ADC
MicroelectronicsVol. 51, Issue 6, 791 (2021)
Get PDF
Research on Independent Definition, Classification and Key Technologies of Core Components
MicroelectronicsVol. 51, Issue 6, 786 (2021)
Get PDF