Advanced Photonics
Co-Editors-in-Chief
Xiaocong Yuan,Anatoly Zayats
CN
31-2165/O4
ISSN
2577-5421
Impact Factor
13.582
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Bing-Cong Xu, Bi-Ye Xie, Li-Hua Xu, Ming Deng, Weijin Chen, Heng Wei, Fengliang Dong, Jian Wang, Cheng-Wei Qiu, Shuang Zhang, and Lin Chen
Jun. 02, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.3.036005
Topological Landau–Zener nanophotonic circuits
Qiang Luo, Fang Bo, Yongfa Kong, Guoquan Zhang, and Jingjun Xu
Jun. 02, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.3.034002
Advances in lithium niobate thin-film lasers and amplifiers: a review
Jue Wang, Chengkun Cai, Feng Cui, Min Yang, Yize Liang, and Jian Wang
May. 26, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.3.036004
Tailoring light on three-dimensional photonic chips: a platform for versatile OAM mode optical interconnects
Fan Yang, Mikhail Y. Shalaginov, Hung-I Lin, Sensong An, Anu Agarwal, Hualiang Zhang, Clara Rivero-Baleine, Tian Gu, and Juejun Hu
May. 26, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.3.033001
Wide field-of-view metalens: a tutorial
Zeyang Liu, Danyan Wang, Hao Gao, Moxin Li, Huixian Zhou, and Cheng Zhang
May. 22, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.3.034001
Metasurface-enabled augmented reality display: a review
Journals Highlights
Advanced Photonics
May. 18, 2023Vol. 5, Issue 3 (2023)
Advanced Photonics
Apr. 24, 2023Vol. , Issue (2023)
Advanced Photonics
Apr. 20, 2023Vol. 5, Issue 3 (2023)
Advanced Photonics
Apr. 20, 2023Vol. 5, Issue 2 (2023)