Advanced Photonics
Co-Editors-in-Chief
Xiao-Cong (Larry) Yuan, Anatoly Zayats
CN
31-2165/O4
ISSN
2577-5421
Impact Factor
17.3
/
Google Scholar h5-index
32
Frequency
Bimonthly issues
Hua Lu, Shouhao Shi, Dikun Li, Shuwen Bo, Jianxu Zhao, Dong Mao, and Jianlin Zhao
Apr. 07, 2024Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.6.3.036001
λ/20-Thick cavity for mimicking electromagnetically induced transparency at telecommunication wavelengths
Xiaomin Liu, Yihao Zhang, Yuli Chen, Yichen Liu, Meng Cai, Qizhi Qiu, Mengfan Fu, Lilin Yi, Weisheng Hu, and Qunbi Zhuge
Mar. 27, 2024Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.6.2.026006
Digital twin modeling and controlling of optical power evolution enabling autonomous-driving optical networks: a Bayesian approach
Xianghong Nan, Wenduo Lai, Jie Peng, Haiquan Wang, Bojun Chen, Huifan He, Zekang Mo, Zikun Xia, Ning Tan, Zhong Liu, Long Wen, Dan Gao, and Qin Chen
Mar. 25, 2024Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.6.2.026007
In situ photoelectric biosensing based on ultranarrowband near-infrared plasmonic hot electron photodetection
Shiqi Xia, Sihong Lei, Daohong Song, Luigi Di Lauro, Imtiaz Alamgir, Liqin Tang, Jingjun Xu, Roberto Morandotti, Hrvoje Buljan, and Zhigang Chen
Mar. 19, 2024Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.6.2.026005
Deep-learning-empowered synthetic dimension dynamics: morphing of light into topological modes
Shiqi Xu, Xi Yang, Paul Ritter, Xiang Dai, Kyung Chul Lee, Lucas Kreiss, Kevin C. Zhou, Kanghyun Kim, Amey Chaware, Jadee Neff, Carolyn Glass, Seung Ah Lee, Oliver Friedrich, and Roarke Horstmeyer
Mar. 05, 2024Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.6.2.026004
Tensorial tomographic Fourier ptychography with applications to muscle tissue imaging
Journals Highlights
Advanced Photonics
Apr. 09, 2024Vol. , Issue (2024)
Advanced Photonics
Mar. 20, 2024Vol. 6, Issue 2 (2024)
Advanced Photonics
Mar. 20, 2024Vol. 6, Issue 2 (2024)
Advanced Photonics
Mar. 20, 2024Vol. 6, Issue 1 (2024)
Top Downloads
Nonlinear chiral metaphotonics: a perspective
Advanced PhotonicsVol. 5, Issue 6, 064001 (2023)
Wide field-of-view metalens: a tutorial
Advanced PhotonicsVol. 5, Issue 3, 033001 (2023)