Advanced Photonics
Co-Editors-in-Chief
Xiaocong Yuan,Anatoly Zayats
CN
31-2165/O4
ISSN
2577-5421
Impact Factor
13.582
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Raphael Pooser
Sep. 28, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.5.050502
Hyperentanglement goes deterministic and large-scale
Jian Wang
Sep. 16, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.5.050501
High-dimensional orbital angular momentum comb
Jinhai Zou, Jinfen Hong, Zhuang Zhao, Qingyuan Li, Qiujun Ruan, Hang Wang, Yikun Bu, Xianchao Guan, Min Zhou, Zhiyong Feng, and Zhengqian Luo
Aug. 31, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.5.056001
3.6 W compact all-fiber Pr3+-doped green laser at 521 nm
Aug. 31, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.4.049901
About the cover: Advanced Photonics Volume 4, Issue 4
Xin Ye, Xiao Qian, Yuxin Chen, Rui Yuan, Xingjian Xiao, Chen Chen, Wei Hu, Chunyu Huang, Shining Zhu, and Tao Li
Jul. 29, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.4.046006
Chip-scale metalens microscope for wide-field and depth-of-field imaging
Journals Highlights
Advanced Photonics
Aug. 29, 2022Vol. 4, Issue 4 (2022)
Advanced Photonics
Aug. 17, 2022Vol. 4, Issue 4 (2022)
Advanced Photonics
Aug. 17, 2022Vol. 4, Issue 4 (2022)
Advanced Photonics
Aug. 17, 2022Vol. 4, Issue 4 (2022)