Advanced Photonics
Co-Editors-in-Chief
Xiao-Cong (Larry) Yuan, Anatoly Zayats
CN
31-2165/O4
ISSN
2577-5421
Impact Factor
17.3
Google Scholar h5-index
32
Frequency
Bimonthly issues
Yile Sun, Hongfei Zhu, Lu Yin, Hanmeng Wu, Mingxuan Cai, Weiyun Sun, Yueshu Xu, Xinxun Yang, Jiaxiao Han, Wenjie Liu, Yubing Han, Xiang Hao, Renjie Zhou, Cuifang Kuang, and Xu Liu
Sep. 22, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.5.056007
Fluorescence interference structured illumination microscopy for 3D morphology imaging with high axial resolution
Yu He, Xingfeng Li, Yong Zhang, Shaohua An, Hongwei Wang, Zhen Wang, Haoshuo Chen, Yetian Huang, Hanzi Huang, Nicolas K. Fontaine, Roland Ryf, Yuhan Du, Lu Sun, Xingchen Ji, Xuhan Guo, Yingxiong Song, Qianwu Zhang, and Yikai Su
Sep. 18, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.5.056008
On-chip metamaterial-enabled high-order mode-division multiplexing
Sheng Zhang, Yongwei Cui, Shunjia Wang, Haoran Chen, Yaxin Liu, Wentao Qin, Tongyang Guan, Chuanshan Tian, Zhe Yuan, Lei Zhou, Yizheng Wu, and Zhensheng Tao
Sep. 18, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.5.056006
Nonrelativistic and nonmagnetic terahertz-wave generation via ultrafast current control in anisotropic conductive heterostructures
Wenhui Wang, Antonio Günzler, Bodo D. Wilts, Ullrich Steiner, and Matthias Saba
Sep. 06, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.5.056005
Unconventional bound states in the continuum from metamaterial-induced electron acoustic waves
He-Qi Zheng, Lin Zhang, Yuanjing Cui, and Guodong Qian
Sep. 06, 2023Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.5.5.054001
Dynamically responsive photonic metal–organic frameworks
Journals Highlights
Advanced Photonics
Sep. 28, 2023Vol. 5, Issue 5 (2023)
Advanced Photonics
Sep. 28, 2023Vol. 5, Issue 5 (2023)
Advanced Photonics
Sep. 12, 2023Vol. 5, Issue 4 (2023)
Advanced Photonics
Sep. 12, 2023Vol. 5, Issue 5 (2023)