Photonics Research
Editor-in-Chief
Lan Yang
CN
31-2126/O4
ISSN
2327-9125
Impact Factor
7.6
/
Google Scholar h5-index
57
Frequency
Monthly issues
Ze-Hao Wang, Long-Kun Shan, Tong-Tian Weng, Tian-Long Chen, Xiang-Dong Chen, Zhang-Yang Wang, Guang-Can Guo, and Fang-Wen Sun
Dec. 07, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.488310
Learning the imaging mechanism directly from optical microscopy observations
Yang Shi, Xiang Li, Mingjie Zou, Yu Yu, and Xinliang Zhang
Dec. 07, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.495958
103 GHz germanium-on-silicon photodiode enabled by an optimized U-shaped electrode
Chenglong Zheng, Jingyu Liu, Hui Li, Mengguang Wang, Huaping Zang, Yan Zhang, and Jianquan Yao
Dec. 01, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.506746
Terahertz metasurface polarization detection employing vortex pattern recognition
Liming Yang, Ruihai Wang, Qianhao Zhao, Pengming Song, Shaowei Jiang, Tianbo Wang, Xiaopeng Shao, Chengfei Guo, Rishikesh Pandey, and Guoan Zheng
Dec. 01, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.504378
Lensless polarimetric coded ptychography for high-resolution, high-throughput gigapixel birefringence imaging on a chip
Shun-Xin Li, Jia-Cheng Feng, Yang An, and Hong Xia
Dec. 01, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.496838
Flexible, self-powered, and polarization-sensitive photodetector based on perovskite lateral heterojunction microwire arrays