Photonics Research
Editor-in-Chief
Lan Yang
CN
31-2126/O4
ISSN
2327-9125
Impact Factor
7.6
/
Google Scholar h5-index
57
Frequency
Monthly issues
Chang-Yin Ji, Wenze Lan, Peng Fu, Gang Wang, Changzhi Gu, Yeliang Wang, Jiafang Li, Yugui Yao, and Baoli Liu
May. 17, 2024Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.500575
Probing phase transition of band topology via radiation topology
Kewei Bian, Zhenyu Li, Yushuai Liu, Sumei Xu, Xingyan Zhao, Yang Qiu, Yuan Dong, Qize Zhong, Tao Wu, Shaonan Zheng, and Ting Hu
May. 17, 2024Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.517719
Demonstration of acousto-optical modulation based on a thin-film AlScN photonic platform
Chenyang Wu, Xuanlun Huang, Yipeng Ji, Tingyu Cheng, Jiaxing Wang, Nan Chi, Shaohua Yu, and Connie J. Chang-Hasnain
May. 17, 2024Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.516942
Addressable structured light system using metasurface optics and an individually addressable VCSEL array
Lei Cao, Fanqi Meng, Esra Özdemir, Yannik Loth, Merle Richter, Anna Katharina Wigger, Maira Beatriz Pérez Sosa, Alaa Jabbar Jumaah, Shihab Al-Daffaie, Peter Haring Bolívar, and Hartmut G. Roskos
May. 17, 2024Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.516228
Interdigitated terahertz metamaterial sensors: design with the dielectric perturbation theory
Reliable intracavity reflection for self-injection locking lasers and microcomb generationAdvancing Integrated Photonics: From Device Innovation to System Integration
Bitao Shen, Xuguang Zhang, Yimeng Wang, Zihan Tao, Haowen Shu, Huajin Chang, Wencan Li, Yan Zhou, Zhangfeng Ge, Ruixuan Chen, Bowen Bai, Lin Chang, and Xingjun Wang
May. 07, 2024Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.511627
Reliable intracavity reflection for self-injection locking lasers and microcomb generation