Photonics Research
Editor-in-Chief
Lan Yang
CN
31-2126/O4
ISSN
2327-9125
Impact Factor
7.254
Google Scholar h5-index
51
Frequency
Monthly issues
Jingbo Shi, Ming Jin, Tao Yang, Haowen Shu, Fenghe Yang, Han Liu, Yuansheng Tao, Jiangrui Deng, Ruixuan Chen, Changhao Han, Nan Qi, and Xingjun Wang
Jan. 10, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.469556
16-channel photonic–electric co-designed silicon transmitter with ultra-low power consumption
M. Huang, D. Wu, H. Ren, L. Shen, T. W. Hawkins, J. Ballato, U. J. Gibson, M. Beresna, R. Slavík, J. E. Sipe, M. Liscidini, and A. C. Peacock
Jan. 10, 2023Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.473239
Classical imaging with undetected photons using four-wave mixing in silicon core fibers
Fundamental limits for transmission modulation in VO2 metasurfacesOptical Metasurfaces: Fundamentals and Applications
Bohan Li, Rocio Camacho-Morales, Neuton Li, Andrea Tognazzi, Marco Gandolfi, Domenico de Ceglia, Costantino De Angelis, Andrey A. Sukhorukov, and Dragomir N. Neshev
Dec. 27, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.474328
Fundamental limits for transmission modulation in VO2 metasurfaces
Xinglin Wang, Wenxiang Yan, Yuan Gao, Zheng Yuan, Zhi-Cheng Ren, Xi-Lin Wang, Jianping Ding, and Hui-Tian Wang
Dec. 23, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.470931
Manipulating propagation and evolution of polarization singularities in composite Bessel-like fields
Longheng Qi, Xu Zhang, Wing Cheung Chong, and Kei May Lau
Dec. 23, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.465489
Monolithically integrated high-resolution full-color GaN-on-Si micro-LED microdisplay
Journals Highlights
Photonics Research
Jan. 13, 2023Vol. 10, Issue 12 (2023)
Photonics Research
Jan. 09, 2023Vol. 10, Issue 12 (2023)
Photonics Research
Dec. 31, 2022Vol. 10, Issue 12 (2022)