Photonics Research
Co-Editors-in-Chief
Lan Yang
CN
31-2126/O4
ISSN
2327-9125
Impact Factor
7.08
Google Scholar h5-index
48
Frequency
Monthly issues
Ge Mu, Tianyu Rao, Menglu Chen, Yimei Tan, Qun Hao, and Xin Tang
Jun. 20, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.456043
Colloidal quantum-dot light emitting diodes with bias-tunable color
Pengming Song, Shaowei Jiang, Tianbo Wang, Chengfei Guo, Ruihai Wang, Terrance Zhang, and Guoan Zheng
Jun. 20, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.460549
Synthetic aperture ptychography: coded sensor translation for joint spatial-Fourier bandwidth expansion
Qian Zhao, Shijie Tu, Qiannan Lei, Chengshan Guo, Qiwen Zhan, and Yangjian Cai
Jun. 20, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.457928
Creation of cylindrical vector beams through highly anisotropic scattering media with a single scalar transmission matrix calibration
Limin Jin, Zhuo Liu, Yuqi Zhang, Yunkai Wu, Yilin Liu, Huachun Deng, Qinghai Song, and Shumin Xiao
Jun. 13, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.456381
Lanthanide-doped nanocrystals in high-Q microtoroids for stable on-chip white-light lasers
Wen-Rong Qi, Jie Zhou, Ling-Jun Kong, Zhen-Peng Xu, Hui-Xian Meng, Rui Liu, Zhou-Xiang Wang, Chenghou Tu, Yongnan Li, Adán Cabello, Jing-Ling Chen, and Hui-Tian Wang
Jun. 13, 2022Photonics Research
DOI:10.1364/PRJ.452704
Stronger Hardy-like proof of quantum contextuality
Journals Highlights
Photonics Research
Jun. 23, 2022Vol. 10, Issue 5 (2022)
Photonics Research
Jun. 09, 2022Vol. 10, Issue 5 (2022)
Photonics Research
May. 11, 2022Vol. 10, Issue 4 (2022)