Chinese Optics Letters
Editor-in-Chief
Zhizhan Xu
CN
31-1890/O4
ISSN
1671-7694
Impact Factor
3.3
/
Google Scholar h5-index
30
Frequency
Monthly issues
Lingfa Zeng, Baolai Yang, Penglin Zhong, Huan Yang, Peng Wang, Zhiping Yan, Xiaoming Xi, Liangjin Huang, Hanwei Zhang, Xiaolin Wang, Zhiyong Pan, Kai Han, and Zefeng Wang
Jul. 22, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.071401
2 × 3 kW bidirectional output fiber oscillator employing spindle-shaped ytterbium-doped fiber
Tunable THz spectrum analyzer with hyperspectral resolutionNanophotonics, Metamaterials, and Plasmonics
Xin He, Mingjia Yao, Chengwei Qian, Leixin Meng, Xiaowei Liu, Wenhao Tang, Xiaoming Shen, Paul Beckett, Duo Xiao, Xu Liu, and Rui Yin
Jul. 18, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.073601
Tunable THz spectrum analyzer with hyperspectral resolution
Liu Yang, Hongqi Niu, Shuxiao Wu, Jianyong Hu, Mingyong Jing, Zhixing Qiao, Changgang Yang, Guofeng Zhang, Chengbing Qin, Ruiyun Chen, Liantuan Xiao, and Suotang Jia
Jul. 18, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.072602
Single-photon frequency-modulated continuous-wave Lidar based on quantum compressed sensing
A simple fabrication method of germanium-based metasurfacesNanophotonics, Metamaterials, and Plasmonics
Dongzhi Shan, Jinsong Gao, Nianxi Xu, Naitao Song, Hongda Wei, Qiang Li, Yi Zhao, Hai Liu, Qiao Sun, Xiaonan Jiang, Chao Li, and Zhiyu Zhang
Jul. 17, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.073602
A simple fabrication method of germanium-based metasurfaces
Yefeng Liu, Huiqing Li, Rijian Chen, Changjiang Fan, Yile Shi, and Zhijun Ren
Jul. 17, 2024Chinese Optics Letters
DOI:10.3788/COL202422.072601
Non-diffracting integer-order and half-integer-order carpet beams obtained by even-type sinusoidal amplitude radial gratings