Photonics Insights
Co-Editors-in-Chief
Lei Zhou, Din Ping Tsai
Frequency
Quarterly issues
Ghosh Sanjib, Su Rui, Zhao Jiaxin, Fieramosca Antonio, Wu Jinqi, Li Tengfei, Zhang Qing, Li Feng, Chen Zhanghai, Liew Timothy, Sanvitto Daniele, and Xiong Qihua
Aug. 03, 2022Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2022.R04
Microcavity exciton polaritons at room temperature
Guo Yinghui, Pu Mingbo, Zhang Fei, Xu Mingfeng, Li Xiong, Ma Xiaoliang, and Luo Xiangang
Aug. 03, 2022Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2022.R03
Classical and generalized geometric phase in electromagnetic metasurfaces
Ma Shaojie, Yang Biao, and Zhang Shuang
Aug. 03, 2022Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2022.R02
Topological photonics in metamaterials
Ma Qian, Liu Che, Xiao Qiang, Gu Ze, Gao Xinxin, Li Lianlin, and Cui Tie Jun
Aug. 03, 2022Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2022.R01
Information metasurfaces and intelligent metasurfaces
Zhou Lei, and Tsai Din Ping
Aug. 03, 2022Photonics Insights
DOI:10.3788/PI.2022.E01
Birth of a new baby: Photonics Insights