Journal of Infrared and Millimeter Waves
Co-Editors-in-Chief
Junhao Chu
CN
31-1577/TN
ISSN
1001-9014
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
SUN Xiao-Jie, GAO Meng-Yu, ZHENG Yu-Xiang, ZHANG Rong-Jun, WANG Song-You, LI Jing, and CHEN Liang-Yao
Apr. 18, 2022Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.01.017
Applications and recent development of radiative cooling materials
LI Xue, GONG Hai-Mei, SHAO Xiu-Mei, LI Tao, HUANG Song-Lei, MA Ying-Jie, YANG Bo, ZHU Xian-Liang, GU Yi, and FANG Jia-Xiong
Apr. 18, 2022Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.01.009
Recent advances in short wavelength infrared InGaAs focal plane arrays
HUANG Jia-Hao, and XU Gang-Yi
Apr. 18, 2022Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.01.012
Photonic and electric control in terahertz quantum cascade lasers:Review
SHI Qian, ZHANG Shu-Kui, WANG Jian-Lu, and CHU Jun-Hao
Apr. 18, 2022Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.01.010
Progress on nBn infrared detectors
GUO Jia-Xiang, XIE Run-Zhang, WANG Peng, ZHANG Tao, ZHANG Kun, WANG Hai-Lu, HE Ting, LI Qing, WANG Fang, CHEN Xiao-Shuang, LU Wei, and HU Wei-Da
Apr. 18, 2022Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.01.002
Infrared photodetectors for multidimensional optical information acquisition