Journal of Infrared and Millimeter Waves
Editors-in-Chief
Junhao Chu
CN
31-1577/TN
ISSN
1001-9014
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Xiang-Bo JIN, and Yue-Ming WANG
Apr. 29, 2024Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2024.03.017
Pixel gradient-based adaptive iterative median filter for image impulse noise removal
Tian-Yan YU, Yang QIN, Lin JIANG, Wei-Bo DUAN, and Ding-Quan LIU
Apr. 29, 2024Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2024.03.015
Design and fabrication of an ultra-broadband dichroic beam-splitter with low polarization
Si-Qi ZHANG, Peng CHEN, Zhen-Hua ZHANG, and De-Lu PAN
Apr. 29, 2024Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2024.03.014
Arctic sea surface CO2 partial pressure based on LiDAR
Jian YANG, Yue MA, Wen-Bo YU, Shao-Hui LI, Jing YU, Qian-Yin WANG, and Song LI
Apr. 29, 2024Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2024.03.013
Noise model of oceanic spaceborne photon counting Lidar
Qian YAO, Hua XU, Cheng FAN, Li LI, Si-Heng WANG, Yang ZHENG, Wen-Bin XU, Wei-Zhen HOU, Jing-Hai XU, Qi-Feng ZHUANG, Peng ZHOU, Hao ZHANG, Zhen-Ting CHEN, and Zheng-Qiang LI
Apr. 29, 2024Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2024.03.012
A simplified parameterization scheme of mid-infrared radiative transfer for satellite remote sensing
Top Downloads
Recent advances in on-chip infrared polarization detection
Journal of Infrared and Millimeter WavesVol. 43, Issue 1, 52 (2024)
Correlation between MBE deoxidation conditions and InGaAs/InP APD performance
Journal of Infrared and Millimeter WavesVol. 43, Issue 1, 63 (2024)
Research progress of cavity magnon-polariton systems
Journal of Infrared and Millimeter WavesVol. 42, Issue 5, 622 (2023)
Head motion detection based on low resolution infrared array sensor
Journal of Infrared and Millimeter WavesVol. 42, Issue 2, 276 (2023)