Journal of Infrared and Millimeter Waves
Co-Editors-in-Chief
Junhao Chu
CN
31-1577/TN
ISSN
1001-9014
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Xin-Yi YE, Si-Li GAO, and Fan-Ming Li
Aug. 30, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.015
ACE-STDN: An infrared small target detection network with adaptive contrast enhancement
Jia-Xin LIU, Zhi-Wei YANG, Cai-Xia GAO, Hui-Ya MA, En-Yu ZHAO, and Si-Bo DUAN
Aug. 30, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.014
Research on emissivity directionality of radiometric calibration sites for optical sensors
Ming-Ze ZHAO, Jia-Ying LI, Liang LIU, Dian-Dian LI, Qiang HAO, and Kang-Wen YANG
Aug. 30, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.013
Wavelength tunable fiber laser for CARS imaging
Tian-Tian CHENG, Kun ZHANG, Man LUO, Yu-Xin MENG, Yuan-Ze ZU, Yi-Jin WANG, Peng WANG, and Chen-Hui YU
Aug. 30, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.012
Research progress on first-principles calculations of interfacial charge transfer characteristics in InAs-based van der Waals heterojunctions
Bing-Hui WANG, Yan-Hui XING, Wen-Xin HE, Bao-Lu GUAN, Jun HAN, Sheng-Yuan DONG, Jia-Hao LI, Pei-Jing FANG, Zi-Shuo HAN, Bao-Shun ZHANG, and Zhong-Ming ZENG
Aug. 30, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.011
High Performance and Broadband photodetectors Based on SnS2/InSe Heterojunction