Journal of Infrared and Millimeter Waves
Co-Editors-in-Chief
Junhao Chu
CN
31-1577/TN
ISSN
1001-9014
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
HUAI Yun-Long, ZHU Hong, ZHU He, LIU Jia-Feng, LI Meng, LIU Zhen, and HUANG Yong
Feb. 06, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.06.008
Growth and characterization of InAsP/InAsSb superlattices by Metal Organic Chemical Vapor Deposition for mid-wavelength detection
YANG Ying, WANG Hong-Zhen, FAN Liu-Yan, CHEN Ping-Ping, LIU Bo-Wen, HE Xun-Jun, GU Yi, MA Ying-Jie, LI Tao, SHAO Xiu-Mei, and LI Xue
Feb. 06, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.06.007
Study on Molecular Beam Epitaxy of High indium InGaAs Films
CHEN Yan-Song, REN Zi-Yang, XU Han-Lun, ZHU Hai-Ming, WANG Yao, and WU Hui-Zhen
Feb. 06, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.06.006
Photoconductive focal plane arrays infrared detector based on PbSe
SANG Mao-Sheng, XU Guo-Qing, QIAO Hui, and LI Xiang-Yang
Feb. 06, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.06.005
High speed uncooled MWIR infrared HgCdTe photodetector based on graded bandgap structure
LI Xiong-Jun, ZHANG Ying-Xu, CHEN Xiao, LI Li-Hua, ZHAO Peng, YANG Zhen-Yu, YANG Dong, JIANG Wei-bo, YANG Peng-wei, KONG Jin-Cheng, ZHAO Jun, and JI Rong-Bin
Feb. 06, 2023Journal of Infrared and Millimeter Waves
DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2022.06.004
Study on HgCdTe APD focal plane technology