High Power Laser Science and Engineering
Co-Editors-in-Chief
Colin Danson, Jianqiang Zhu
CN
31-2078/O4
ISSN
2095-4719
Impact Factor
4.8
Google Scholar h5-index
23
Frequency
Bimonthly issues
Wenyun Du, Meiping Zhu, Jun Shi, Tianbao Liu, Jian Sun, Kui Yi, and Jianda Shao
Sep. 22, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2023.37
Effect of subsurface impurity defects on laser damage resistance of beam splitter coatings
Yuxing Han, Hongchao Cao, Fanyu Kong, Yunxia Jin, and Jianda Shao
Sep. 20, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2023.39
All- and mixed-dielectric grating for Nd:glass-based high-energy pulse compression
Ying’an Chen, Yicheng Zhou, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Peng Yuan, Jingui Ma, and Liejia Qian
Sep. 18, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2023.58
Spatiotemporally mode-locked soliton fiber laser at 2.8 μm
Jian-Long Li, Bo-Yuan Li, Xin-Zhe Zhu, Ze-Wu Bi, Xin-Hui Wen, Lin Lu, Xiao-Hui Yuan, Feng Liu, and Min Chen
Sep. 06, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2023.40
Generation of a curved plasma channel from a discharged capillary for intense laser guiding
Dongao Li, Guobo Zhang, Jie Zhao, Yanting Hu, Yu Lu, Hao Zhang, Qianni Li, Dongze Zhang, Rong Sha, Fuqiu Shao, Zhengming Sheng, and Tongpu Yu
Sep. 05, 2023High Power Laser Science and Engineering
DOI:10.1017/hpl.2023.51
Laser chirp controlled relativistic few-cycle mid-infrared pulse generation
Journals Highlights
NewsCommunity-News
High Power Laser Science and Engineering
Sep. 27, 2023Vol. , Issue (2023)
NewsCommunity-News
High Power Laser Science and Engineering
Sep. 21, 2023Vol. , Issue (2023)
NewsCommunity-News
High Power Laser Science and Engineering
Sep. 08, 2023Vol. , Issue (2023)
PublicationCommunity-Publication
High Power Laser Science and Engineering
Aug. 28, 2023Vol. , Issue (2023-)
Special Issues
Submission Open:1 June 2022; Submission Deadline: 31 December 2022
Editor (s):
Submission Open:1 March 2022; Submission Deadline: 30 October 2022
Editor (s):
Top Downloads
Data-driven science and machine learning methods in laser–plasma physics
High Power Laser Science and EngineeringVol. 11, Issue 5, 05000e55 (2023)
Versatile tape-drive target for high-repetition-rate laser-driven proton acceleration
High Power Laser Science and EngineeringVol. 11, Issue 2, 02000e23 (2023)
Control systems and data management for high-power laser facilities
High Power Laser Science and EngineeringVol. 11, Issue 5, 05000e56 (2023)