Infrared Technology
Co-Editors-in-Chief
Junhong Su
CN
CN 53-1053/TN
ISSN
1001-8891
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Yunfeng JIANG, Min LUO, Hongxing HE, Liang TAO, Jiyong LIU, Lizhu KANG, Xin TANG, Xiaotong ZHAO, Bo CHEN, and Jinsong ZHAO
Jun. 12, 2023Infrared Technology
DOI:
Research and Application of Fisheye Lens
Tingtao LI, Yanni GONG, Jinneng ZENG, Le CHANG, Heng ZHAO, Hesheng TAN, Zhujun CHU, Chao CHEN, Shankun ZHOU, and Xiaofeng LI
Jun. 12, 2023Infrared Technology
DOI:
Methods for Resolution Improvement of Super II Image Intensifier
Jun. 12, 2023Infrared Technology
DOI:
[in Chinese]
Lianquan WU, Xianteng CHU, Haitao YANG, Jinlin NIU, Hong HAN, and Huapeng WANG
Jun. 12, 2023Infrared Technology
DOI:
X-ray Detection of Prohibited Items Based on Improved YOLOX
Zifen HE, Huizhu CAO, Yinhui ZHANG, Junxuan HUANG, Benjie SHI, and Shouye ZHU
Jun. 12, 2023Infrared Technology
DOI:
Infrared Image Segmentation of Methane Leaks Incorporating Attentional Branching Features
Top Downloads
Effect of Microchannel Plate Tilt Angle on Image Intensifier Performance
Infrared TechnologyVol. 45, Issue 3, 322 (2023)
Get PDF
Fusion of Infrared Intensity and Polarized Images Based on Structure and Decomposition
Infrared TechnologyVol. 45, Issue 3, 257 (2023)
Get PDF
Infrared and Visible-Light Image Fusion Based on FCM and Guided Filtering
Infrared TechnologyVol. 45, Issue 3, 249 (2023)
Get PDF
Minimum Resolvable Contrast Testing of Short-wave IR Camera
Infrared TechnologyVol. 44, Issue 8, 846 (2022)
Get PDF
Research Progress of Mid-/Mid-Wavelength Dual-color Antimonide-based Infrared Detector
Infrared TechnologyVol. 44, Issue 9, 904 (2022)
Get PDF