Opto-Electronic Engineering
Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1346/O4
ISSN
1003-501X
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Nov. 15, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.230235
Editorial for special issue on Optical field manipulation by metasurfaces
Yizhen Chen, Weikang Pan, Xiangyu Jin, Qiong He, Lei Zhou, and Shulin Sun
Nov. 15, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.230173
Far-field radiation manipulations of on-chip optical near-fields
Yuchong Zhou, Weijun Ding, Zile Li, Hongchao Liu, Rao Fu, Qi Dai, and Guoxing Zheng
Nov. 15, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.230153
Multifunctional metasurface image display enabled by merging spatial frequency multiplexing and near- and far-field multiplexing
Jiawei Wang, Ke Li, Ming Cheng, Lei Chen, Delai Kong, and Yanjun Liu
Nov. 15, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.230141
Research progress and applications of dynamically tunable metasurfaces
Yuanqing Wan, Weijun Liu, Ruoyu Lin, Haoxiang Yu, and Shuming Wang
Nov. 15, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.230139
Research progress and applications of spectral imaging based on metasurfaces