Opto-Electronic Engineering
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1346/O4
ISSN
1003-501X
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Xiang Zhuolong, Zhang Qican, and Wu Zhoujie
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.220169
3D shape measurement and texture mapping method based on structured light projection
Wang Xiangxian, Chen Hanwen, Zhu Jiankai, Qi Yunping, Zhang Liping, Yang Hua, and Yu Jianli
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.220135
Research on surface plasmon refractive index sensing of gold nano cone array and gold film coupling structure
Yue Kaojie, Jia Chen, Wang Yunsong, Niu Fangyong, Ma Guangyi, and Wu Dongjiang
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.220120
Research progress in laser welding of Nickel-based alloy sheet
Wu Gang, Ge Yun, Chu Jun, and Ye Famao
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.220029
Cascade pooling self-attention research for remote sensing image retrieval
Liu Wujie, Yuan Xiuhua, Zhou Zeyu, Li Qi, and Zhao Ming
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.220020
Application of hybrid modal algorithm in wavefront sensorless adaptive optics