Opto-Electronic Engineering
Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1346/O4
ISSN
1003-501X
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Bo Liu, Bin Zhao, Yun Jiang, Songhua Wu, and Guang Wu
Jul. 08, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240076
Special issue on innovation and application of LiDAR
Qinglei Luan, Xinyu Chang, Ye Wu, Conglong Deng, Yanqiong Shi, and Zihua Chen
Jul. 08, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240025
PAW-YOLOv7: algorithm for detection of tiny floating objects in river channels
Yuyang Zhao, Pengfei Zhou, Tianpeng Xie, Chenghao Jiang, Yan Jiang, Zhengwei Zhao, and Jingguo Zhu
Jul. 08, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240037
Development status and trends of single-photon LiDAR technology
Jinfeng Shao, Yubo Ni, Zhaozong Meng, Nan Gao, Yusen Gao, Zeqing Yang, Guofeng Zhang, Wei Yin, Hongwei Zhao, and Zonghua Zhang
Jul. 08, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240024
Three-dimensional shape measurement of composite surface based on defocused binary display and fringe projection
Ling Wang, Bo Liu, Cheng Wu, Lan Luo, and Yuqiang Yang
Jul. 08, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240032
Characteristics analysis and test of LiDAR based on diffraction lens receiving