Opto-Electronic Engineering
Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1346/O4
ISSN
1003-501X
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Lanqiang Zhang, Yi Zeng, Xiaohu Wu, Jinsheng Yang, Xiaoli Ruan, Qiang Xin, Naiting Gu, and Changhui Rao
Apr. 26, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240027
Progress in the research of testing and evaluation techniques for spaceborne gravitational wave telescopes
Naiting Gu, Xiaoyong Wang, Desheng Wen, Changhui Rao, Zebing Zhou, and Xianji Ye
Apr. 26, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.240026
Special issue on telescopes for space gravitational wave detection (II)
Qilin Song, Yang Li, Ziye Zhou, Yawei Xiao, Jinsheng Yang, Linhai Huang, Naiting Gu, and Changhui Rao
Apr. 26, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.230234
High-precision ground measurement technology research for measuring pointing deviation in space-based gravitational wave detection telescopes
Jian Luo, Jie Song, Sijun Fang, Fanle Kong, and Yong Yan
Apr. 26, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.230211
Decoupling study and noise analysis of multi-degree-of-freedom deformation measurement method for space gravitational wave detection telescope
Ziyang Zhang, Jun Chang, Yifan Huang, Qinfang Chen, and Yunan Wu
Apr. 26, 2024Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2024.230210
Reinforcement learning-based stray light suppression study for space-based gravitational wave detection telescope system