Opto-Electronic Engineering
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1346/O4
ISSN
1003-501X
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Yu Jian, Yang Huan, Wu Jiangen, Wu Yixiang, and Xu Kaichen
May. 04, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.220333
Ultrafast laser fabrication of surface-enhanced Raman scattering sensors
Luan Meiling, Zheng Jiaxin, Sun Xiangchao, and Liu Xueqing
May. 04, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.220328
Liquid-assisted laser fabrication of hard materials and applications
Zhang Chen, Wen Tong, Liu Zezhi, Gao Wenping, Wang Xinkong, Li Ziyu, Kuang Cuifang, Wang Kaige, and Bai Jintao
May. 04, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.220326
Research and application advances of photo-responsive droplet manipulation functional surface
Yin Zhidong, Ni Caiding, Wu Sizhu, and Lao Zhaoxin
May. 04, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.220322
Femtosecond laser direct writing processing of SERS substrates and applications
Du Shuai, Zhang Chenglin, Sun Wenming, Ma Yuping, and Yao Yansheng
May. 04, 2023Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2023.220306
Application of laser microfabrication in medical equipment