Journal of Atmospheric and Environmental Optics
Co-Editors-in-Chief
Wenqing Liu
CN
34-1298/O4
ISSN
1673-6141
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Kaidi LIU, Haibin WU, Xinbing CHEN, Wei SONG, and Lei XU
Aug. 24, 2022Journal of Atmospheric and Environmental Optics
DOI:10.3969/j.issn.1673-6141.2022.04.009
Correction of infrared radiation attenuation in water mist media based on Mie scattering theory
Pan FENG, Zhanye ZHANG, and Hongbo DING
Aug. 24, 2022Journal of Atmospheric and Environmental Optics
DOI:10.3969/j.issn.1673-6141.2022.04.008
Design and fabrication of control circuit for lidar PMT detection module
Wenhan WU, Jinji MA, Erchang SUN, Jinyu GUO, Guang YANG, and Yuyao WANG
Aug. 24, 2022Journal of Atmospheric and Environmental Optics
DOI:10.3969/j.issn.1673-6141.2022.04.007
Research on cloud parameter inversion method based on deep learning
Minggao XU, Wu WEN, Long ZHAO, Jiuzhong YANG, Baozhong ZHU, Yunnan SUN, and Yang PAN
Aug. 24, 2022Journal of Atmospheric and Environmental Optics
DOI:10.3969/j.issn.1673-6141.2022.04.006
Chlorobenzene pyrolysis at low pressure by in-situ synchrotron radiation photoionization mass spectrometry
Gan XU, Ao LI, Ruizhen TIAN, Li YOU, Haonan LU, Wanqi ZHANG, Cuini Qi, Tianchi LYU, Fengying LI, Meng YANG, and Jun ZHENG
Aug. 24, 2022Journal of Atmospheric and Environmental Optics
DOI:10.3969/j.issn.1673-6141.2022.04.005
Investigation on heavy metal pollution of surface dust in surrounding area of Nanjing heavy industry park
Top Downloads
Analysis and prediction of main influencing factors in mobile source remote sensing
Journal of Atmospheric and Environmental OpticsVol. 17, Issue 2, 220 (2022)
Research progress of optical properties of secondary organic aerosols
Journal of Atmospheric and Environmental OpticsVol. 17, Issue 1, 16 (2022)