Laser and Particle Beams
Co-Editors-in-Chief
Katarzyna Batani
CN
ISSN
0263-0346 (Print); 1469-803X (Online)
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Tian Kaijing, and Xia Xiongping
Apr. 07, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/7571742
Self-focusing/Defocusing of Hermite-Sinh-Gaussian Laser Beam in Underdense Inhomogeneous Plasmas
Guo Wei, Cao Wei, Wang Xiang, Peng Qiqi, and Wu Lizhi
Apr. 07, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/4546178
Fabrication and Optimization Design of Multilayer Flyer Plates for Laser-Driven Loading
Dong Yiwei, Ye Qianwen, Li Qi, Guo Xiang, Zhang Saitao, and Hou Naixian
Apr. 07, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/2455226
Numerical Simulation and Validation of Multiscale 3D Laser Spiral Machining of Microholes
Zhou Chuliang, Tian Ye, Zeng Yushan, Zeng Zhinan, and Li Ruxin
Mar. 17, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/6948110
Bright High-Harmonic Generation through Coherent Synchrotron Emission Based on the Polarization Gating Scheme
Li Xueming, Chao Yue, Xie Rui, Liu Deji, Zhou Yuanzhi, Zhang Shutong, Yang Tian, Liu Zhanjun, Cao Lihua, and Zheng Chunyang
Mar. 17, 2022Laser and Particle Beams
DOI:10.1155/2022/5671790
Enhancement of Magnetic Vortex Acceleration by Laser Interaction with Near-Critical Density Plasma inside a Hollow Conical Target