Journal of Natural Resources
Co-Editors-in-Chief
Li Wenhua
CN
11-1912/N
ISSN
1000-3037
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
PAN Mei-hui, YANG An-na, WU Yong-qiu, MA Jian-jun, and XUE Wen-xuan
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201221
Variation of grain sizes for surface sediments of Fozhang dune in Yarlung Zangbo River Valley
WANG Meng, CHEN Shi-tao, HUANG Wan-chun, CAI Wen-qin, GONG Qing-lin, LIANG Yi-jia, WANG Xian-feng, and WANG Yong-jin
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201220
The response of stalagmite gray-level and isotopes to the climatic events during the last glacial period
FEI Long, DENG Guo-rong, ZHANG Hong-yan, GUO Xiao-yi, and WANG Xiao-dong
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201219
Spatiotemporal patterns of precipitation and drought and flood using Z-index in Democratic People's Republic of Korea
MA Wei-dong, LIU Feng-gui, ZHOU Qiang, CHEN Qiong, LIU Fei, and CHEN Yong-ping
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201218
Characteristics of extreme precipitation over the Qinghai-Tibet Plateau from 1961 to 2017
WANG Ke-yi, LIU Yuan, LIU Bu-chun, QIU Mei-juan, YANG Xiao-juan, ZHANG Yue-ying, WU Xin-yue, XIAO Nan-shu, and PANG Jing-yi
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201217
Spatio-temporal characteristics of cold wave in the middle and lower reaches of the Yangtze River between 1958 and 2015
Top Downloads