Journal of Natural Resources
Editors-in-Chief
Li Wenhua
CN
11-1912/N
ISSN
1000-3037
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Mei-hui PAN, An-na YANG, Yong-qiu WU, Jian-jun MA, and Wen-xuan XUE
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201221
Variation of grain sizes for surface sediments of Fozhang dune in Yarlung Zangbo River Valley
Meng WANG, Shi-tao CHEN, Wan-chun HUANG, Wen-qin CAI, Qing-lin GONG, Yi-jia LIANG, Xian-feng WANG, and Yong-jin WANG
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201220
The response of stalagmite gray-level and isotopes to the climatic events during the last glacial period
Long FEI, Guo-rong DENG, Hong-yan ZHANG, Xiao-yi GUO, and Xiao-dong WANG
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201219
Spatiotemporal patterns of precipitation and drought and flood using Z-index in Democratic People's Republic of Korea
Wei-dong MA, Feng-gui LIU, Qiang ZHOU, Qiong CHEN, Fei LIU, and Yong-ping CHEN
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201218
Characteristics of extreme precipitation over the Qinghai-Tibet Plateau from 1961 to 2017
Ke-yi WANG, Yuan LIU, Bu-chun LIU, Mei-juan QIU, Xiao-juan YANG, Yue-ying ZHANG, Xin-yue WU, Nan-shu XIAO, and Jing-yi PANG
May. 08, 2021Journal of Natural Resources
DOI:10.31497/zrzyxb.20201217
Spatio-temporal characteristics of cold wave in the middle and lower reaches of the Yangtze River between 1958 and 2015