Review of Optics: a virtual journal
Co-Editors-in-Chief
CN
ISSN
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Topological metasurface: from passive toward active and beyondOptical Metasurfaces: Fundamentals and Applications
Jian Wei You, Zhihao Lan, Qian Ma, Zhen Gao, Yihao Yang, Fei Gao, Meng Xiao, and Tie Jun Cui
Feb. 13, 2023Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Topological metasurface: from passive toward active and beyond
Shenyang Huang, Chong Wang, Yuangang Xie, Boyang Yu, and Hugen Yan
Apr. 01, 2023Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Optical properties and polaritons of low symmetry 2D materials
Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xinyao Yuan, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
Apr. 01, 2023Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Meta-optics inspired surface plasmon devices
Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu, and Shining Zhu
Apr. 01, 2023Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
Xitong Hong, Xingqiang Liu, Lei Liao, and Xuming Zou
Apr. 27, 2023Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Review on metal halide perovskite-based optoelectronic synapses