Review of Optics: a virtual journal
Co-Editors-in-Chief
CN
ISSN
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Ghosh Sanjib, Su Rui, Zhao Jiaxin, Fieramosca Antonio, Wu Jinqi, Li Tengfei, Zhang Qing, Li Feng, Chen Zhanghai, Liew Timothy, Sanvitto Daniele, and Xiong Qihua
Aug. 03, 2022Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Microcavity exciton polaritons at room temperature
Ma Shaojie, Yang Biao, and Zhang Shuang
Aug. 03, 2022Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Topological photonics in metamaterials
Ma Qian, Liu Che, Xiao Qiang, Gu Ze, Gao Xinxin, Li Lianlin, and Cui Tie Jun
Aug. 03, 2022Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Information metasurfaces and intelligent metasurfaces
Zhou Renlong, Ullah Kaleem, Hussain Naveed, Fadhali Mohammed M., Yang Sa, Lin Qiawu, Zubair Muhammad, and Iqbal Muhammad Faisal
Nov. 15, 2022Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Recent advances in photonics of three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2
Wang Kaiqiang, Kemao Qian, Di Jianglei, and Zhao Jianlin
Aug. 04, 2022Review of Optics: a virtual journal
DOI:
Deep learning spatial phase unwrapping: a comparative review