High Power Laser and Particle Beams
Editors-in-Chief
Weiyan Zhang
CN
ISSN
1001-4322
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Dec. 27, 2023High Power Laser and Particle Beams
DOI:
[in Chinese]
Lijun Shan, Zheng Zhou, Yiwei Yang, Yu Liu, Jianxin Wang, Demin Zhang, Dexin Xiao, Peng Zhang, Longgang Yan, Lei Li, Chuanyu Cao, Xiaoli Zhang, Ziru Sang, Hanxun Xu, Shilan Wang, Deqi Cheng, Leixun Tang, Xianhong Liu, Xintan He, Xingfan Yang, Hanbin Wang, Kongyin Gan, Dai Wu, Ming Li, Menxue Chen, Jinguang Hu, Jianheng Zhao, and Guobin Fan
Dec. 27, 2023High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202335.230412
>80 Gy/s@1 m FLASH photon source at 10 MeV
Jiayang Liu, Huizhou Ma, Yaoyao Du, Qiang Ye, Zhi Liu, Jianshe Cao, Junhui Yue, Guodong Gao, Xuhui Tang, Yanfeng Sui, and Shujun Wei
Dec. 27, 2023High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202335.230264
Measurement method for beam position of single pass beam position monitor
Yanju Zhu, Zihan Zhao, and Zhiwei Gao
Dec. 27, 2023High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202335.230238
Research on wideband electromagnetic image striping noise removal method based on BiGRU-CNN
Ming Liu, Zhenghui Mi, Weimin Pan, Rui Ge, Feisi He, Wenzhong Zhou, Miaofu Xu, and Zihan Wang
Dec. 27, 2023High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202335.230227
Design of 648 MHz superconducting cavity tuner forChina Spallation Neutron Source phase II
Top Downloads
Precise control of high-energy protons transport in space environment by using bayesian optimization
High Power Laser and Particle BeamsVol. 35, Issue 10, 104005 (2023)
Get PDF
Design of C/X dual band and dual circularly polarized shared-aperture microstrip antenna
High Power Laser and Particle BeamsVol. 35, Issue 10, 103002 (2023)
Get PDF
Composite device of intelligent multifunctional laser protective goggles and automatic detection and alarm
High Power Laser and Particle BeamsVol. 35, Issue 9, 099001 (2023)
Get PDF
Investigating surface damage characteristics in DKDP crystals by laser irradiation at 355 nm and 1064 nm
High Power Laser and Particle BeamsVol. 35, Issue 7, 071003 (2023)
Get PDF
Effects of Fe and its cluster defects on laser damage of KDP and ADP crystals using first-principles
High Power Laser and Particle BeamsVol. 35, Issue 6, 061003 (2023)
Get PDF
Development of 2.94 μm room temperature CW Er:YAG laser technology
High Power Laser and Particle BeamsVol. 35, Issue 7, 071007 (2023)