High Power Laser and Particle Beams
Co-Editors-in-Chief
Weiyan Zhang
CN
ISSN
1001-4322
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Spectrum measurements for picosecond laser produced X-ray sourcesInertial Confinement Fusion Physics and Technology
Zhang Qiangqiang, Yu Minghai, Wei Lai, Yang Zuhua, Chen Yong, and Fan Quanping
Nov. 10, 2022High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202234.220327
Spectrum measurements for picosecond laser produced X-ray sources
High-energy CT system with 10 lp/mm spatial resolutionParticle Beams and Accelerator Technology?Research Letter
Liu Qinghua, Li Jing, Shan Lijun, Xiao Dexin, Pan Qing, Liu Yu, Wang Hanbin, Hu Dongcai, Zhang Peng, Li Shoutao, Wang Jianxin, Zhang Demin, Yan Longgang, Zhang Xiaoli, Gan Kongyin, Zhang Chengxin, Li Peng, Shen Xuming, Bo Wei, Chen Yunbin, Li Xiaohui, Wang Shuaihua, Yu Yong, Chen Hao, Hu Xiutai, Ma Guowu, Zhou Kui, Zhou Zheng, Wang Yuan, Yang Xingfan, Wu Dai, Li Ming, Chen Menxue, Hu Jinguang, Zhao Jianheng, and Fan Guobin
Nov. 10, 2022High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202234.220322
High-energy CT system with 10 lp/mm spatial resolution
Yuan Zongqiang, Deng Zhigang, Teng Jian, Wang Weiwu, Zhang Tiankui, Zhang Feng, Tian Chao, Xu Qiuyue, Shan Lianqiang, Zhou Weimin, and Gu Yuqiu
Nov. 10, 2022High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202234.220288
Geant4 simulations of measurement of energy spectra of reflected ions generated by nanosecond-laser-drive non-relativistic collisionless electrostatic shocks
Ma Xun, Guan Jian, Li Songjie, Zhao Juan, Xiao Jinshui, Deng Weijun, Ding Mingjun, Kang Chuanhui, Tong Weiming, Li Hongtao, and E Peng
Nov. 10, 2022High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202234.220284
Pulsed power supply for three-dimensional magnetic reconnection experiment of earth’s magnetotail
5 kW near single mode output of narrow linewidth laser with simple MOPA structureHigh Power Laser Physics and Technology?Research Letter
Tian Xin, Rao Binyu, Wang Meng, Wang Chongwei, Xi Xiaoming, Yuan Weiyi, Li Zhixian, Li Hao, Chen Zilun, Pan Zhiyong, Wang Xiaolin, Ma Pengfei, Wang Zefeng, and Chen Jinbao
Nov. 10, 2022High Power Laser and Particle Beams
DOI:10.11884/HPLPB202234.220267
5 kW near single mode output of narrow linewidth laser with simple MOPA structure
Top Downloads
Research progress of free electron laser based on laser plasma acceleration
High Power Laser and Particle BeamsVol. 34, Issue 10, 104009 (2022)
Get PDF
Development of a fully automated magnetic field measurement and shimming platform for small cyclotrons
High Power Laser and Particle BeamsVol. 34, Issue 8, 084003 (2022)
Get PDF
Analysis of calibration schemes for CSNS quadrupole
High Power Laser and Particle BeamsVol. 34, Issue 8, 084002 (2022)
Get PDF
High-power picosecond pulse source based on high trigger signal and power synthesis
High Power Laser and Particle BeamsVol. 34, Issue 6, 065001 (2022)
Get PDF
1.8 mJ high magnification Nd:YAG slab picosecond laser amplifier
High Power Laser and Particle BeamsVol. 34, Issue 6, 061001 (2022)
Get PDF
Near-infrared broadband low-temporal-coherence optical parametric amplification
High Power Laser and Particle BeamsVol. 34, Issue 3, 031012 (2022)