Optoelectronics Letters
Co-Editors-in-Chief
Shengyong Chen
CN
12-1370/TN
ISSN
1673-1905
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Honglian LI, Wenduo LI, Xiangyu YAN, Heshuai Lü, Fan WANG, and Lide FANG
Jan. 10, 2022Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-021-1073-7
Research on the measurement of CH4 concentration based on dual-band weighted combination model
Wen LI, Yongqing CAI, Mengfan CHEN, and Peng LIU
Jan. 10, 2022Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-021-1042-1
Optical cavity structure design and optical path simulation for rapid nitric oxide detection
Chen YANG, Weiyuan GU, Shuguo YU, and Hongyan ZHANG
Jan. 10, 2022Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-021-1071-9
Effect of surfactant on performance of ZnO humidity sensor
Sarfaraj Mir Nadim, and Mukhopadhyay Sourangshu
Jan. 10, 2022Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-021-1037-y
All-optical scheme for implementation of tri-state Pauli-X, Y and Z quantum gates using phase encoding
Jia YU, Zhengjun WEI, Xiaojun GUAN, Yingfang ZHENG, Xiangfei ZHANG, Jindong WANG, Shentao WANG, Ningyang LIU, and Yiqin XU
Jan. 10, 2022Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-021-1049-7
High-speed real-time visible light communication system based on InGaN/GaN-base multi-quantum well blue micro-LED