Optoelectronics Letters
Co-Editors-in-Chief
Shengyong Chen
CN
12-1370/TN
ISSN
1673-1905
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Hua BAI, Changhao LU, Ming MA, Shulin YAN, Jianzhong ZHANG, and Zhibo HAN
Jan. 20, 2023Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-022-1129-3
An improved U-Net for cell confluence estimation
Jiangtao ZHANG, Zhifeng QIAO, and Shihao WANG
Jan. 20, 2023Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-022-1152-4
An accurate pose measurement method of workpiece based on rapid extraction of local feature points
Zhiyong DU, Chuncan WANG, Peixin LI, Li PEI, Jingjing ZHENG, and Tigang NING
Jan. 20, 2023Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-022-1161-3
Design of ring-sector-assisted PANDA ring-core few mode fiber
Yajuan ZHAO, Chunyu DONG, Shuxiu SANG, Jianyang DONG, Xiaoli XU, and Yuexiang WANG
Jan. 20, 2023Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-022-1132-8
Design of a double-layer high transmittance broadband graphene absorbing metamaterial
Di ZHU, Chunhua LI, Zhongkun GAO, Xiaodong SUN, and Hui GAO
Jan. 20, 2023Optoelectronics Letters
DOI:10.1007/s11801-022-1182-y
Nitrogen air lasing induced by multiple filaments array