Journal of Semiconductors
Co-Editors-in-Chief
Shushen Li
CN
11-5781/TN
ISSN
1674-4926
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Cao Chaofan, Xiao Guixian, and Lu Yao
Dec. 27, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/12/124101
Humidity sensor based on BiOBr synthesized under ambient condition
Liu Yali, Li Wei, Li Yudong, Li Xiaokuan, Feng Liangsen, and Li Xinliang
Dec. 27, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/12/122901
Influence of architecture and temperature of alkali atom vapor cells on absorption spectra
Wang Xiaojie, Shen Zhanwei, Zhang Guoliang, Miao Yuyang, Li Tiange, Zhu Xiaogang, Cai Jiafa, Hong Rongdun, Chen Xiaping, Lin Dingqu, Wu Shaoxiong, Zhang Yuning, Fu Deyi, Wu Zhengyun, and Zhang Feng
Dec. 27, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/12/122802
A 4H-SiC semi-super-junction shielded trench MOSFET: p-pillar is grounded to optimize the electric field characteristics
Yang Guang, Luo Hao, Li Jiajun, Shao Qinqin, Wang Yazhe, Zhu Ruzhong, Zhang Xi, Song Lihui, Zhang Yiqiang, Xu Lingbo, Cui Can, Pi Xiaodong, Yang Deren, and Wang Rong
Dec. 27, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/12/122801
Discrimination of dislocations in 4H-SiC by inclination angles of molten-alkali etched pits
Shariah Adnan, and Mahasneh Feda
Dec. 27, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/12/122701
Emitter layer optimization in heterojunction bifacial silicon solar cells