Journal of Semiconductors
Co-Editors-in-Chief
Shushen Li
CN
11-5781/TN
ISSN
1674-4926
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Zhang Weiyan, Yu Tao, Zhu Zhifeng, and Li Binghan
Apr. 24, 2023Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/44/4/044102
Temperature-insensitive reading of a flash memory cell
Si Chaowei, Fu Yingchun, Han Guowei, Zhao Yongmei, Ning Jin, Wei Zhenyu, and Yang Fuhua
Apr. 24, 2023Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/44/4/044101
A new DRIE cut-off material in SOG MEMS process
Kumar Ashish, Mukherjee Jayjit, Rawal D. S., Asokan K., and Kanjilal D.
Apr. 24, 2023Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/44/4/042802
Trap analysis on Pt-AlGaN/GaN Schottky barrier diode through deep level transient spectroscopy
Peng Ruoshi, Xu Shengrui, Fan Xiaomeng, Tao Hongchang, Su Huake, Gao Yuan, Zhang Jincheng, and Hao Yue
Apr. 24, 2023Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/44/4/042801
Application of nano-patterned InGaN fabricated by self-assembled Ni nano-masks in green InGaN/GaN multiple quantum wells
Yan Shaolong, Huang Jianliang, Xue Ting, Zhang Yanhua, and Ma Wenquan
Apr. 24, 2023Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/44/4/042301
Long wavelength interband cascade photodetector with type II InAs/GaSb superlattice absorber
Top Downloads
Favorable basic cells for hybrid DC–DC converters
Journal of SemiconductorsVol. 44, Issue 4, 040301 (2023)
Star polymer donors
Journal of SemiconductorsVol. 43, Issue 7, 070201 (2022)
Trending IC design directions in 2022
Journal of SemiconductorsVol. 43, Issue 7, 071401 (2022)