Journal of Semiconductors
Co-Editors-in-Chief
Shushen Li
CN
11-5781/TN
ISSN
1674-4926
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Yuan Ye, Zhou Shengqiang, and Wang Xinqiang
Jun. 10, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/6/063101
Modulating properties by light ion irradiation: From novel functional materials to semiconductor power devices
Zhang Xuemin, Yan Changling, Yang Jinghang, Pang Chao, Yue Yunzhen, Zeng Chunhong, and Zhang Baoshun
Jun. 10, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/6/062804
Vertical Schottky ultraviolet photodetector based on graphene and top–down fabricated GaN nanorod arrays
Wu Hao, Kang Xuanwu, Zheng Yingkui, Wei Ke, Zhang Lin, Liu Xinyu, and Zhang Guoqi
Jun. 10, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/6/062803
Optimization of recess-free AlGaN/GaN Schottky barrier diode by TiN anode and current transport mechanism analysis
Bao Yitian, Wang Xiaorui, and Xu Shijie
Jun. 10, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/6/062802
Sub-bandgap refractive indexes and optical properties of Si-doped β-Ga2O3 semiconductor thin films
Yu Huabin, Memon Muhammad Hunain, Jia Hongfeng, Zhang Haochen, Tian Meng, Fang Shi, Wang Danhao, Kang Yang, Xiao Shudan, Long Shibing, and Sun Haiding
Jun. 10, 2022Journal of Semiconductors
DOI:10.1088/1674-4926/43/6/062801
A 10 × 10 deep ultraviolet light-emitting micro-LED array