Journal of Inorganic Materials
Editors-in-Chief
Li-dong Chen
CN
31-1363/TQ
ISSN
1000-324X
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Rui WU, Minhui ZHANG, Chenyun JIN, Jian LIN, and Deping WANG
Oct. 17, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220742
Photothermal Core-Shell TiN@Borosilicate Bioglass Nanoparticles: Degradation and Mineralization
Munire TUERHONG, Honggang ZHAO, Yuhua MA, Xianhui QI, Yuchen LI, Chenxiang YAN, Jiawen LI, and Ping CHEN
Oct. 17, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220478
Construction and Photocatalytic Activity of Monoclinic Tungsten Oxide/Red Phosphorus Step-scheme Heterojunction
Tianmin GUO, Jiangbo DONG, Zhengpeng CHEN, Mumin RAO, Mingfei LI, Tian LI, and Yihan LING
Oct. 17, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220551
Enhanced Compatibility and Activity of High-entropy Double Perovskite Cathode Material for IT-SOFC
Yingkang YANG, Yiqing SHAO, Bailiang LI, Zhiwei LÜ, Lulu WANG, Liangjun WANG, Xun CAO, Yuning WU, Rong HUANG, and Chang YANG
Oct. 17, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220696
Enhanced Band-edge Luminescence of CuI Thin Film by Cl-doping
Shouchao ZHANG, Hongyu CHEN, Hongfei LIU, Yu YANG, Xin LI, and Defeng LIU
Oct. 17, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220609
High Temperature Recovery of Neutron Irradiation-induced Swelling and Optical Property of 6H-SiC