Journal of Inorganic Materials
Editors-in-Chief
Li-dong Chen
CN
31-1363/TQ
ISSN
1000-324X
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Le DAI, Yang LIU, Xuan GAO, Shuhao WANG, Yating SONG, Mingmeng TANG, V Karpinsky DMITRY, Lisha LIU, and Yaojin WANG
Mar. 28, 2024Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20230278
Self-polarization Achieved by Compositionally Gradient Doping in BiFeO3 Thin Films
Qian HE, Wanlan TANG, Bingkun HAN, Jiayuan WEI, Wenxuan LÜ, and Zhaomin TANG
Mar. 28, 2024Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20230151
pH Responsive Copper-Doped Mesoporous Silica Nanocatalyst for Enhanced Chemo-Chemodynamic Tumor Therapy
Yanli WANG, Xinyi QIAN, Chunyin SHEN, and Liang ZHAN
Mar. 28, 2024Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20230229
Graphene Based Mesoporous Manganese-Cerium Oxides Catalysts: Preparation and Low-temperature Catalytic Reduction of NO
Haiyan CHEN, Zhipeng TANG, Liangjun YIN, Linbo ZHANG, and Xin XU
Mar. 28, 2024Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20230333
Low-frequency Microwave Absorption of CIPs@Mn0.8Zn0.2Fe2O4-CNTs Composites
Lingxiang GUO, Ying TANG, Shiwei HUANG, Bolan XIAO, Donghao XIA, and Jia SUN
Mar. 28, 2024Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20230370
Ablation Resistance of High-entropy Oxide Coatings on C/C Composites