Journal of Inorganic Materials
Co-Editors-in-Chief
Li-dong Chen
CN
31-1363/TQ
ISSN
1000-324X
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
CAI Jia, HUANG Gaoxu, JIN Xiaopan, WEI Chi, MAO Jiayi, and LI Yongsheng
Jan. 12, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220208
In-situ Modification of Carbon Nanotubes with Metallic Bismuth Nanoparticles for Uniform Lithium Deposition
CHEN Shikun, WANG Chuchu, CHEN Ye, LI Li, PAN Lu, and WEN Guilin
Jan. 12, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220166
Magnetic Ag2S/Ag/CoFe1.95Sm0.05O4 Z-scheme Heterojunction: Preparation and Its Photocatalytic Degradation Property
JIAO Zhixiang, JIA Fanhao, WANG Yongchen, CHEN Jianguo, REN Wei, and CHENG Jinrong
Jan. 12, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220080
Curie Temperature Prediction of BiFeO3-PbTiO3-BaTiO3 Solid Solution Based on Machine Learning
LIU Dan, ZHAO Yaxin, GUO Rui, LIU Yantao, ZHANG Zhidong, ZHANG Zengxing, and XUE Chenyang
Jan. 12, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220107
Effect of Annealing Conditions on Thermoelectric Properties of Magnetron Sputtered MgO-Ag3Sb-Sb2O4 Flexible Films
HAO Hongjian, LI Haiyan, WAN Detian, BAO Yiwang, and LI Yueming
Jan. 12, 2023Journal of Inorganic Materials
DOI:10.15541/jim20220238
Enhanced Flexural Strength and Thermal Shock Resistance of Alumina Ceramics by Mullite/Alumina Pre-stressed Coating