Journal of the Chinese Ceramic Society
Editors-in-Chief
Nan Cewen
CN
11-2310/TQ
ISSN
0454-5648
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
LIU Yunzheng, MA Daoyuan, and XIA Libin
Jan. 19, 2024Journal of the Chinese Ceramic Society
DOI:
Narrowband Green-Emitting Phosphors Based on Eu2+和Mn2+ Activated Backlights Display
XU Jian, WAN Zixuan, ZHOU Guojun, XIAO Weiqiang, WU Jian, and LIU Xiaofeng
Jan. 19, 2024Journal of the Chinese Ceramic Society
DOI:
Recent Development on Materials with Selective Infrared Emission Characteristics for Advanced Applications
FAN Bingbing, QIU Hongchen, LI Mengru, ZHANG Shuang, LU Keke, CHEN Yongqiang, and ZHANG Rui
Jan. 19, 2024Journal of the Chinese Ceramic Society
DOI:
Research Progress on High-Entropy Ceramic Wave-Absorbing Materials
WEI Han, MAO Limin, WANG Juntao, CHEN Haishan, YANG Haiyun, LIU Jiwang, QING Xiaobin, ZHOU Zhanghuai, LIU Qiang, SU Shixun, and LI Huan
Jan. 19, 2024Journal of the Chinese Ceramic Society
DOI:
Corrosion Resistance of Fused-Cast AZCS Refractory by Borosilicate Melt
ZHANG Biao, HE Xuanliang, JIN Zhiwei, WU Yichen, WANG Fen, LUO Hongjie, ZHU Jianfeng1, and SHI Pei
Jan. 19, 2024Journal of the Chinese Ceramic Society
DOI:
Preparation and Color Regulation Mechanism of Nb2O5 Amorphous Photonic Structural Color Glaze