Infrared and Laser Engineering
Co-Editors-in-Chief
Feng Zhang
CN
12-1261/TN
ISSN
1007-2276
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Design of multifunctional infrared FPA ROICInfrared technology and application
Zheng Lixia, Liu Gaolong, Wu Jin, and Sun Weifeng
Jan. 10, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220139
Design of multifunctional infrared FPA ROIC
Huang Sijia, Yuan Yinlin, Zhai Wenchao, Zheng Xiaobing, Lei Zhenggang, and Lin Yu
Jan. 10, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220509
Performance evaluation of noise equivalent spectral radiance calibration system
Zhang Yunxiang, Li Xin, Huang Dong, Zhang Yanna, Wei Wei, and Pan Yan
Jan. 10, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220246
Opto-mechanical design and performance test of infrared channel field radiometer
Chen Junlin, Wang Xiaokun, Zeng Zhijiang, Zhu Haiyong, Ji Peng, Wang Hanzhe, and Hu Xingjian
Jan. 10, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220180
Study on thermal characteristics of Dewar flexible shell structure for cryogenic optics
Yang Chaowei, Zhao Peng, Huang Wei, Qin Qiang, He Tianying, Li Hongfu, Pu Tongjun, Liu Yanzhen, Xiong Bojun, and Li Lihua
Jan. 10, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220150
Research on high operating temperature p-on-n medium wave mercury cadmium telluride infrared focal plane device