Infrared and Laser Engineering
Editors-in-Chief
Feng Zhang
CN
12-1261/TN
ISSN
1007-2276
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Xinxue Dai, Songtao Fan, and Yan Zhou
Nov. 21, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20230051
Speech enhancement method of laser microphone based on ResUnet and TFGAN network
Cheng Li, Decheng Wu, Shuang Liu, Qian Deng, Guojiang Bi, Bangxin Wang, Zhenzhu Wang, Dong Liu, and Yingjian Wang
Nov. 21, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20230025
Frequency stability study of the laser source for iron resonance fluorescence Doppler lidar
Ziren Zhu, Jinzhou Bai, Jingjing Fu, Xinjun Su, Jinghan Ye, Yu Liu, Yinhui Yang, Wenwu Huang, Hui Li, Yijun Zheng, and Rongqing Tan
Nov. 21, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20230020
Thermal stability and compensation of compact dual-path TEA CO2laser resonant cavities
Ziqin Qi, Wenjie Mao, Hongyan Wang, Xiaolong Zhu, Xinnan Qiu, Huanqia Lu, and Haiyong Zhu
Nov. 21, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20230079
End-pumped Nd:YAG/Cr4+:YAG/KTA passive Q-switched cascade Raman laser
Shanshan Li, Jiewei Yang, Tianxin Yang, Zhaoying Wang, and Hengkang Zhang
Nov. 21, 2023Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20230063
Method for characterizing frequency of frequency-stabilized semiconductor lasers
Top Downloads
High frame rate target tracking method using domestic FPGA
Infrared and Laser EngineeringVol. 52, Issue 9, 20220905 (2023)
Research progress of laser dazzle and damage CMOS image sensor (invited)
Infrared and Laser EngineeringVol. 52, Issue 6, 20230269 (2023)
Research progress of AlGaN-based DUV μLED (invited)
Infrared and Laser EngineeringVol. 52, Issue 8, 20230390 (2023)
Optical coherence tomography technology for diagnosis of diseases in organs
Infrared and Laser EngineeringVol. 51, Issue 10, 20210803 (2022)