Infrared and Laser Engineering
Co-Editors-in-Chief
Feng Zhang
CN
12-1261/TN
ISSN
1007-2276
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Octave-spanning soliton optical frequency comb based on AlN microring resonator (Invited)Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Tu Huilan, Liu Jia, Weng Haizhong, Zhang Yudan, Dai Jiangnan, Lu Qiaoyin, John F. Donegan, and Guo Weihua
Jun. 14, 2022Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220311
Octave-spanning soliton optical frequency comb based on AlN microring resonator (Invited)
Xiao Yanlan, Yang Yanping, Yang Zhengyuxiao, Hu Jiahao, Jin Danni, Geng Yong, and Zhou Heng
Jun. 14, 2022Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220291
Chip-scale Kerr optical frequency comb for wavelength-division multiplexing optical fiber communications (Invited)
Zhu Zhendong, Lin Pingwei, Sun Zhaoyang, Bai Benfeng, and Wang Xueshen
Jun. 14, 2022Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220214
Fabrication of silicon nitride-based integrated microcavity optical frequency comb devices (Invited)
Coherently pumped microcavity soliton physics and dual-comb applications(Invited)Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Cai Zhaoyu, Wang Zihao, Yang Changxi, and Bao Chengying
Jun. 14, 2022Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220271
Coherently pumped microcavity soliton physics and dual-comb applications(Invited)
Integrated chalcogenide frequency combs (Invited)Special issue—Microcavity optical frequency comb technology
Xia Di, Zhao Jiaxin, Wu Jiayue, Wang Zifu, Zhang Bin, and Li Zhaohui
Jun. 14, 2022Infrared and Laser Engineering
DOI:10.3788/IRLA20220312
Integrated chalcogenide frequency combs (Invited)