Acta Photonica Sinica
Co-Editors-in-Chief
Yue Hao
CN
61-1235/O4
ISSN
1004-4213
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
LIU Yamei, MA Haihang, GU Yan, HUANG Zhou, and ZHANG Shun
Sep. 23, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225106.0631002
Preparation of Double-sided Grating Structure Film by Vibration-assisted Nanoimprinting Lithography
TANG Jilong, XU Xiongwei, CHEN Tianxiang, GAO Na, CAO Jiewei, and LI Lin
Sep. 23, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225106.0631001
Preparation of Self-supporting Al Filter
HAO Geyang, LUO Qing, YANG Yahan, YAN Zhaochao, WU Guojun, and HUANG Jie
Sep. 23, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225106.0628002
Design of Large Depth Field Photon Doppler Velocimeter and Application in Ultra-high Speed Interior Ballistic Research
JIANG Bowen, YUE Tao, and HU Xuemei
Sep. 23, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225106.0628001
Depth Map Reconstruction Based on a Computational Model of a Chaotic Laser Ranging System
HU Yue, ZENG Ran, XU Siyuan, CHEN Weiqiang, LI Haozhen, YANG Shuna, LI Qiliang, and YANG Yaping
Sep. 23, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225106.0627001
Casimir-Polder Torque Effect of Atom near the Surface of Saturated Ferrite