Acta Photonica Sinica
Co-Editors-in-Chief
Yue Hao
CN
61-1235/O4
ISSN
1004-4213
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
LI Rongqing, ZHOU Weiwei, TONG Yue, ZHENG Qinghua, LV Zhaocheng, ZHAO Wang, XIA Zhengrong, and LIU Fangfang
Mar. 28, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235202.0216001
Preparation and Luminescent Properties of Red-emitting Y6TeO12:Eu3+ Phosphor
HUANG Yi, YOU Yue, DENG Chuanlu, HU Chengyong, WANG Lisen, ZHANG Xiaobei, and WANG Tingyun
Mar. 28, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235202.0214004
High-stability MG-Y Laser Control System Based on Self-adaptive Current Compensation
GOU Jiajun, and SHEN Yonghang
Mar. 28, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235202.0214003
Nonlinear Frequency Correction Technology of DFB laser with High Frequency Modulation for FMCW LiDAR
ZHANG Huade, GAO Xilun, and SHEN Yonghang
Mar. 28, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235202.0214002
1 570 nm and 1 548 nm Dual-wavelength Single-frequency Er-doped Fiber Laser
ZHOU Yuxia, Abulikemu Aiziheerjiang, Jiashaner Dana, and Yusufu Taximaiti
Mar. 28, 2023Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20235202.0214001
High Energy,High Beam Quality Idler-resonant mid-infrared Optical Parametric Oscillator Based on KTiOAsO4