Acta Photonica Sinica
Editors-in-Chief
Yue Hao
CN
61-1235/O4
ISSN
1004-4213
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Shichao FANG, Ran ZENG, Jingqiao XU, Xiaoyan LV, Haozhen LI, Shuna YANG, and Yaping YANG
Mar. 28, 2024Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20245302.0227002
Optical Temporal Cloaking Based on Chiral Atomic Medium
Qinghong LIAO, Menglin SONG, Jian SUN, and Haiyan QIU
Mar. 28, 2024Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20245302.0227001
Magnomechanically Induced Transparency and Fast-slow Light Effects in the Hybrid Cavity Magnetic System Assisted by an Optical Parametric Amplifier
Gang JING, Zhi LIU, Peng LIN, Shutong LIU, and Qingfang JIANG
Mar. 28, 2024Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20245302.0223001
Boundary Layer Effect Simulation Based on Liquid Crystal Spatial Light Modulator
Hongwei ZHANG, Rui QU, Weining CHEN, and Hongtao YANG
Mar. 28, 2024Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20245302.0222001
Design of Optical-mechanical System of Catadioptric Aerial Mapping Camera Based on Secondary Mirror Image Motion Compensation
Yubo GAO, Sizhi XU, Yewang CHEN, Minqiu LIU, Deqin OUYANG, Xu WU, Junzhan CHEN, Junqing ZHAO, Chunyu GUO, Xing LIU, Qitao LV, and Shuangchen RUAN
Mar. 28, 2024Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20245302.0214002
High Efficiency Yb∶YAG Thin Disk Laser Based on Zero Phonon Line Pumping