Acta Photonica Sinica
Co-Editors-in-Chief
Yue Hao
CN
61-1235/O4
ISSN
1004-4213
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
SUN Lei, LIAO Yipeng, ZHU Kunhua, and YAN Xin
Jun. 27, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225105.0525001
Preparation of ZnO Patterned Array and Its Field Emission Performance
LIU Zhuang, WANG Qidong, SHI Haodong, and CHENG Libo
Jun. 27, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225105.0523002
Analysis of Dispersion Characteristics of Liquid Crystal Phased Array Devices
XU Wenjing, CHEN Jie, KUANG Zhangqu, ZHOU Li, CHEN Ming, and ZHANG Chengbin
Jun. 27, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225105.0523001
Design and Experiment of Low-voltage 4T-PPD Active Pixel
CHEN Min, YIN Gaofang, ZHAO Nanjing, GAN Tingting, GU Mengyuan, QI Peilong, DING Zhichao, WANG Lu, FENG Chun, and ZHANG Xiaoling
Jun. 27, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225105.0517001
Relationship between Photosynthetic Fluorescence Parameters of Algae and the Initial Biomass in the Measurement of Water Quality Biological Toxicity
YAN Li, LIN Qimeng, SONG Yuanqi, JIA Xuzhuo, TAO Jianing, LI Yangyang, SONG Pengye, and JIANG Man
Jun. 27, 2022Acta Photonica Sinica
DOI:10.3788/gzxb20225105.0514001
Noise-like Mode-locked Er:fiber Laser Based on Nonlinearity Management