Acta Optica Sinica
Editor-in-Chief
Qihuang Gong
CN
31-1252/O4
ISSN
0253-2239
Impact Factor
2.119
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Semimonthly issues
Xianzhe Hu, Dong Liu, Da Xiao, Kai Zhang, Lei Bi, Jingxin Zhang, Weize Li, Xiaotao Li, Jiesong Deng, Yudi Zhou, Qun Liu, Lan Wu, Chong Liu, Xueping Wan, Wentai Chen, Xiaolong Chen, and Jianfeng Zhou
Nov. 29, 2023Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS231150
Fuzzy Comprehensive Evaluation of Historical Lidar Ratio Data
Jun Qin, Yuansheng Tao, Ming Jin, Changhao Han, Gangwar Rahul Kumar, Yueqin Li, Jian Sun, and Min Miao
Nov. 29, 2023Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS231033
Linearity Compensation Method for Silicon-Based Modulator Based on Enhanced Maximum Ratio Combined Receiver
Silin Wang, Junbiao Liu, Dazheng Wang, Pengfei Wang, and Li Han
Nov. 20, 2023Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS231000
Optimization of Electron Beams for End-Window X-Ray Tubes with High Power
Jiaojiao Ren, Tiexin Jiao, Jian Gu, Qi Chen, Lijuan Li, and Jiyang Zhang
Nov. 20, 2023Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS231086
Terahertz Coal Ash Prediction Method Based on Dual-Channel Convolutional Neural Network
Yushi Fu, Hongxia Zhang, Jinghui Hou, Dagong Jia, and Tiegen Liu
Nov. 20, 2023Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS231180
Deep Learning-Based Particle Shape Classification Using Low-Bit-Depth Speckle Patterns in Interferometric Particle Imaging
Top Downloads
Multi-Dimensional Light Field Manipulation by Metasurfaces and Holographic Display Technology
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 15, 1524001 (2023)
Get PDF
Deep Learning-Based Particle Shape Classification Using Low-Bit-Depth Speckle Patterns in Interferometric Particle Imaging
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 22, 2229001 (2023)
Get PDF
Optimization of Electron Beams for End-Window X-Ray Tubes with High Power
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 22, 2234001 (2023)
Get PDF
Design, Fabrication, and Imaging of Meta-Devices
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 8, 0822001 (2023)
Get PDF
Mathematical Description and Design Methods of Complex Optical Surfaces
Acta Optica SinicaVol. 43, Issue 8, 0822008 (2023)
Get PDF