Spectroscopy and Spectral Analysis
Co-Editors-in-Chief
Song Gao
CN
11-2200/O4
ISSN
1000-0593
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
WANG Xiang, YIN Gao-fang, ZHAO Nan-jing, GAN Ting-ting, YANG Rui-fang, QIN Zhi-song, DONG Ming, CHEN Min, DING Zhi-chao, QI Pei-long, WANG Lu, MA Ming-jun, MENG De-shuo, and LIU Jian-guo
Apr. 19, 2022Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2022)03-0990-07
Fast Measurement of Primary Productivity in the Yellow Sea and Bohai Sea Based on Fluorescence Kinetics Technology
ZHAO Rui, SONG Hai-yan, ZHAO Yao, SU Qin, LI Wei, SUN Yi-shu, and CHEN Ying-min
Apr. 19, 2022Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2022)03-0984-06
Research on Anti-Moisture Interference Soil Organic Matter Model Based on Characteristic Wavelength Integration Algorithm
YANG Xin, WU Zhi-hang, YE Yin, CHEN Xiao-fang, YUAN Zi-ran, and WANG Jing
Apr. 19, 2022Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2022)03-0978-06
Parallel Factor Analysis of Fluorescence Excitation Emission Matrix Spectroscopy of DOM in Waters of Agricultural Watershed of Dianbu River
SONG Peng, CAI Yuan-min, GENG Xiao-jun, GUO Hua, JI Han-wu, and ZHANG Guo-qing
Apr. 19, 2022Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2022)03-0970-08
Study on Scattering Transmission Characteristics of Wireless UV Communication Based on Particle Size Distribution
GUO Jin-chang, SHI Yu, GU Yu-fen, and ZHANG Gang
Apr. 19, 2022Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2022)03-0961-09
Study of Spectral Emissions Characterization and Plasma During Fiber Laser Gas Nitriding of Titanium Alloy