Spectroscopy and Spectral Analysis
Co-Editors-in-Chief
Song Gao
CN
11-2200/O4
ISSN
1000-0593
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Yong LIU, Jiang ZHANG, Cen-bo XIONG, Yi DONG, Wen-long JI, Feng XU, and Jian SHEN
May. 03, 2023Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2023)04-1314-06
Residual Life Prediction of Wet Clutch Based on Oil Spectrum Data Fusion
Zhi-fang ZONG, Wei-cheng XU, De-peng CHEN, Gang TANG, Xiao-hui ZHOU, Wei DONG, and Yu-xi WU
May. 03, 2023Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2023)04-1306-08
Preparation Mechanism of Decylic Acid-Palmitic Acid/SiO2@TiO2 Photocatalytic Phase Change Microcapsules Based on Multiple Spectrum Analysis
Yi-tao WANG, Cheng-zhao WU, Dong HU, and Tong SUN
May. 03, 2023Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2023)04-1298-08
Research Progress of Plasticizer Detection Based on Raman Spectroscopy
Ping YANG, Xue LI, Hui WANG, and Guang-xian LIU
May. 03, 2023Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2023)04-1291-07
Analysis of the Effect of Different Reducing Sugars on Ara h2 Glycation Based on Spectral Technology
Wen-fu YANG, Jun LIU, Wen-wen WANG, Xiao-song LIU, and Xiao-yang HAO
May. 03, 2023Spectroscopy and Spectral Analysis
DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2023)04-1282-09
Monitoring and Assessing of Biodiversity in China Based on Multispectral Remote Sensing Data