BLASTING, Volume. 40, Issue 4, 44(2023)

Refined Numerical Model Construction and Blasting Simulation of Fractured Rock Mass

YE Hai-wang1、*, WEI Wen-peng1, ZHOU Han-hong2, YU Meng-hao1, LI Xing-wang1, LEI Tao1, WEN Ying1, WANG Qi-zhou1, SHI Bin-hong3, YU Yan3, ZHANG Sheng3, ZHONG Chuan-shan3, GAO Yu-wen4, and HASSAN Abdou Mohamed Abdelkader1
Author Affiliations
 • 1[in Chinese]
 • 2[in Chinese]
 • 3[in Chinese]
 • 4[in Chinese]
 • show less
  Figures & Tables(0)
  Tools

  Get Citation

  Copy Citation Text

  YE Hai-wang, WEI Wen-peng, ZHOU Han-hong, YU Meng-hao, LI Xing-wang, LEI Tao, WEN Ying, WANG Qi-zhou, SHI Bin-hong, YU Yan, ZHANG Sheng, ZHONG Chuan-shan, GAO Yu-wen, HASSAN Abdou Mohamed Abdelkader. Refined Numerical Model Construction and Blasting Simulation of Fractured Rock Mass[J]. BLASTING, 2023, 40(4): 44

  Download Citation

  EndNote(RIS)BibTexPlain Text
  Save article for my favorites
  Paper Information

  Category:

  Received: Nov. 24, 2022

  Accepted: --

  Published Online: Jan. 15, 2024

  The Author Email: Hai-wang YE (yehaiwang369@hotmail.com)

  DOI:10.3963/j.issn.1001-487x.2023.04.006

  Topics