Spectroscopy and Spectral Analysis, Volume. 42, Issue 4, 1257(2022)

Terahertz Broadband Tunable Metamaterial Absorber Based on Graphene and Vanadium Dioxide

Su-ya-la-tu LIU*, Zong-li WANG, Hui-zhong PANG, Hu-qiang TIAN, Xin WANG*;, and Jun-lin WANG*;
Author Affiliations
 • College of Electronic and Information Engineering, Inner Mongolia University, Huhhot 010021, China
 • show less
  References(14)

  [1] Y Lu, X Chen, Z Tian et al. Advanced Optical Materials, 8, 1900660(2020).

  [2] M Karaaslan, M Bagmancı, E Ünal et al. Optics Communications, 392, 31(2017).

  [3] J J Mock, N I Landy, S Sajuyigbe et al. Physical Review Letters, 100, 207402(2008).

  [4] Junping Duan, Yong Zhang, Binzhen Zhang et al. Journal of Alloys and Compounds, 705, 262(2017).

  [6] Yanlin Liao, Yan Zhao. Scientific Reports, 10, 1480(2020).

  [7] Fajun Xiao, I D Rukhlenko, Weiren Zhu et al. Optics Express, 25, 5781(2017).

  [8] G Yao, J Yue, F Ling et al. Optics Express, 24, 1518(2016).

  [9] Zhisheng Wang, Zhengyong Song, Maoliang Wei et al. IEEE Photonics Journal, 11, 4600607(2019).

  [10] Hui Li, Jiang Yu. OSA Continuum, 3, 2143(2020).

  [11] Xin Huang, Fan Yang, Wei He et al. Optics Express, 26, 25558(2018).

  [12] Yaxin Zhang, Yuncheng Zhao, Qiwu Shi et al. ACS Photonics, 5, 3040(2018).

  [13] R Xing, S Jian. Optics & Laser Technology, 100, 129(2018).

  [14] J Z Sun, D X Yan, J S Li. Optical Materials Express, 9, 2067(2019).

  [15] Fei Ding, Jin Dai, Yiting Chen et al. Scientific Reports, 6, 39445(2016).

  Tools

  Get Citation

  Copy Citation Text

  Su-ya-la-tu LIU, Zong-li WANG, Hui-zhong PANG, Hu-qiang TIAN, Xin WANG, Jun-lin WANG. Terahertz Broadband Tunable Metamaterial Absorber Based on Graphene and Vanadium Dioxide[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2022, 42(4): 1257

  Download Citation

  EndNote(RIS)BibTexPlain Text
  Save article for my favorites
  Paper Information

  Category: Research Articles

  Received: Mar. 15, 2021

  Accepted: --

  Published Online: Jul. 25, 2023

  The Author Email: LIU Su-ya-la-tu (2834846930@qq.com)

  DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2022)04-1257-07

  Topics