Photonic Sensors
Editors-in-Chief
Yunjiang RAO
CN
51-1725/TP
ISSN
1674-9251(Print); 2190-7439(Online)
Impact Factor
1.317
/
Google Scholar h5-index
17
Frequency
Quarterly issues
Yuxuan CHEN, Yuke LI, Zhengda HU, Zexiang WANG, Zhenxing LI, and Jicheng WANG
Mar. 12, 2023Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-022-0673-6
High-Performance Quality Factor Based Sensor With Diagonal Cylinder Metasurface of the Bound State in the Continuum
Jiacheng LI, Shuang LIU, Shenglan WU, Yong LIU, and Zhiyong ZHONG
Mar. 12, 2023Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-022-0672-7
Coupling of Epsilon-Near-Zero Mode to Mushroom-Type Metamaterial for Optimizing Infrared Suppression and Radiative Cooling
Haifeng XIAO, Zhiqiang LIU, Baolin TAN, and Mao YE
Mar. 12, 2023Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-022-0669-2
A Depth Sensor Based on Transient Property of Liquid Crystal Lens
Deyi KONG, Zengyu SONG, Ning WANG, Zhiqi WANG, Peijian HUANG, Yong ZHU, and and Jie ZHANG
Mar. 12, 2023Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-022-0670-9
Fiber Fabry-Perot Demodulation System Based on Dual Fizeau Interferometers
Jianjun PAN, Liangying WANG, Wei HOU, and Hanyang LV
Mar. 12, 2023Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-022-0671-8
Design and Investigation of a High-Sensitivity Tilt Sensor Based on FBG