Photonic Sensors
Co-Editors-in-Chief
Yunjiang RAO
CN
51-1725/TP
ISSN
1674-9251(Print); 2190-7439(Online)
Impact Factor
1.317
Google Scholar h5-index
17
Frequency
Quarterly issues
Wenjing GAO, Jianxia LIU, Huiyong GUO, Xin JIANG, Shaofa SUN, and Haihu YU
Jan. 10, 2022Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-021-0635-4
Multi-Wavelength Ultra-Weak Fiber Bragg Grating Arrays for Long-Distance Quasi-Distributed Sensing
Zicong GUO, Kunhua WEN, Yuwen QIN, Yihong FANG, Zhengfeng LI, and Li CHEN
Jan. 10, 2022Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-021-0631-8
A Plasmonic Refractive-Index Sensor Based Multiple Fano Resonance Multiplexing in Slot-Cavity Resonant System
Hai LIU, Benlei ZHAO, Xu ZHANG, Hancheng ZHANG, Bo WU, and Shoufeng TANG
Jan. 10, 2022Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-021-0634-5
High-Sensitive Numerical Gas Detection Using LSPR Effect and Fano Resonance in a Slotted MDM Structure
Ouwen XU, Wei LIU, Jiawei LI, Shuyu WAN, and Xiashi ZHU
Jan. 10, 2022Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-021-0642-5
A Novel Surfactant Sensitized Fluorescent Sensor for Co(II) Based on Nitrogen Doped Carbon Quantum Dots
Yujian LIU, Cheng LI, Shangchun FAN, and Xuefeng SONG
Jan. 10, 2022Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-021-0636-3
Effect of PMMA Removal Methods on Opto-Mechanical Behaviors of Optical Fiber Resonant Sensor With Graphene Diaphragm