Photonic Sensors
Editors-in-Chief
Yunjiang RAO
CN
51-1725/TP
ISSN
1674-9251(Print); 2190-7439(Online)
Impact Factor
1.317
/
Google Scholar h5-index
17
Frequency
Quarterly issues
Muwen LIANG, Yabin ZHAO, Yaping LUO, Bin DU, Wei HU, Bing LIU, Xihui MU, and and Zhaoyang TONG
Apr. 11, 2024Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-024-0699-z
Eu-MOF-Based Fluorescent Ratiometric Sensor by Detecting 3,4,5-Trihydroxybenzoic for Fingerprint Visualization on Porous Objects
Yuan ZHUANG, Jun ZOU, Jiqiang ZHANG, Lu ZHANG, Jiahe ZHANG, Leixin MENG, and and Qing YANG
Apr. 11, 2024Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-023-0694-9
On-Chip Sub-Picometer Continuous Wavelength Fiber-Bragg-Grating Interrogator
Yang CHEUNG, Zhenguo JING, Qiang LIU, Ang LI, Yueying LIU, Yihang GUO, Sen ZHANG, Dapeng ZHOU, and and Wei PENG
Apr. 11, 2024Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-023-0690-0
Fast-Response Fiber-Optic FPI Temperature Sensing System Based on Modulated Grating Y-Branch Tunable Laser
Lijun LI, Congying JIA, Qian MA, and and Tianzong XU
Apr. 11, 2024Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-023-0701-1
Accurate Analysis of Multi-Mode Interferometric Optical Fiber Sensor
Xuhui PENG, Yang ZENG, Sitao HUO, Zhenyuan YANG, Xiaoping HUANG, and and Qing ZHAO
Apr. 11, 2024Photonic Sensors
DOI:10.1007/s13320-023-0698-5
Investigation of Quantum Dot Color Filter Micro-LED Display