Advanced Photonics Nexus
Co-Editors-in-Chief
Weibiao Chen, Xiao-Cong (Larry) Yuan, Anatoly Zayats
CN
ISSN
2791-1519
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Kuo Zhang, Kun Liao, Haohang Cheng, Shuai Feng, and Xiaoyong Hu
Nov. 27, 2023Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.2.6.066006
Advanced all-optical classification using orbital-angular-momentum-encoded diffractive networks
Zhiwei Huang, Sergey Sergyev, Qing Wang, Hani Kbashi, Dmitrii Stoliarov, Qianqian Huang, Yuze Dai, Zhijun Yan, and Chengbo Mou
Nov. 24, 2023Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.2.6.066007
Dissipative soliton breathing dynamics driven by desynchronization of orthogonal polarization states
Shengfu Cheng, Xuyu Zhang, Tianting Zhong, Huanhao Li, Haoran Li, Lei Gong, Honglin Liu, and Puxiang Lai
Nov. 20, 2023Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.2.6.066005
Nonconvex optimization for optimum retrieval of the transmission matrix of a multimode fiber
Xiaolin Yi, Weike Zhao, Chenlei Li, Long Zhang, Yuluan Xiang, Chaoyue Liu, Yaocheng Shi, Liu Liu, and Daoxin Dai
Nov. 13, 2023Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.2.6.066004
Reconfigurable optical add-drop multiplexers for hybrid mode-/wavelength-division-multiplexing systems
Nov. 06, 2023Advanced Photonics Nexus
DOI:10.1117/1.APN.2.5.059901
About the cover: Advanced Photonics Nexus Volume 2, Issue 5
Journals Highlights
Advanced Photonics Nexus
Oct. 19, 2023Vol. 2, Issue 6 (2023)
Advanced Photonics Nexus
Oct. 07, 2023Vol. 2, Issue 6 (2023)
Advanced Photonics Nexus
Aug. 10, 2023Vol. 2, Issue 4 (2023)
Advanced Photonics Nexus
Aug. 10, 2023Vol. 2, Issue 5 (2023)