Advanced Photonics
Co-Editors-in-Chief
Xiaocong Yuan,Anatoly Zayats
CN
31-2165/O4
ISSN
2577-5421
Indexed in SCIE
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
David E. Fernandes, Ricardo A. M. Pereira, Sylvain Lannebère, Tiago A. Morgado, and Mário G. Silveirinha
May. 24, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.3.035003
Experimental verification of ill-defined topologies and energy sinks in electromagnetic continua
Juan Wei, Yangyang Jiang, Chenyuan Liu, Jiayu Duan, Shanying Liu, Xiangmei Liu, Shujuan Liu, Yun Ma, and Qiang Zhao
May. 18, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.3.035002
Organic room-temperature phosphorescent polymers for efficient X-ray scintillation and imaging
Jintian Lin, Saeed Farajollahi, Zhiwei Fang, Ni Yao, Renhong Gao, Jianglin Guan, Li Deng, Tao Lu, Min Wang, Haisu Zhang, Wei Fang, Lingling Qiao, and Ya Cheng
May. 01, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.3.036001
Electro-optic tuning of a single-frequency ultranarrow linewidth microdisk laser
Ya Guo, Qiang Cai, Pu Li, Ruonan Zhang, Bingjie Xu, K. Alan Shore, and Yuncai Wang
May. 01, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.3.035001
Ultrafast and real-time physical random bit extraction with all-optical quantization
Ren-Min Ma
May. 01, 2022Advanced Photonics
DOI:10.1117/1.AP.4.2.020502
Innovation in metamaterials and beyond: an interview with Prof. Xiang Zhang
Journals Highlights
Advanced Photonics
Apr. 27, 2022Vol.4, Issue 2 (2022)
Advanced Photonics
Apr. 27, 2022Vol.4, Issue 2 (2022)
Advanced Photonics
Apr. 27, 2022Vol.4, Issue 2 (2022)
Advanced Photonics
Apr. 27, 2022Vol.4, Issue 2 (2022)