High Power Laser and Particle Beams, Volume. 35, Issue 12, 124009(2023)

>80 Gy/s@1 m FLASH photon source at 10 MeV

Lijun Shan1, Zheng Zhou1, Yiwei Yang1, Yu Liu1, Jianxin Wang1, Demin Zhang1, Dexin Xiao1, Peng Zhang1, Longgang Yan1, Lei Li1, Chuanyu Cao1, Xiaoli Zhang1, Ziru Sang1, Hanxun Xu1, Shilan Wang1, Deqi Cheng2, Leixun Tang3, Xianhong Liu4, Xintan He4, Xingfan Yang1, Hanbin Wang1、*, Kongyin Gan1、*, Dai Wu1、*, Ming Li1, Menxue Chen1, Jinguang Hu1, Jianheng Zhao1, and Guobin Fan5
Author Affiliations
 • 1Institute of Applied Electronics, CAEP, Mianyang 621900, China
 • 2College of Nuclear Science and Technology, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China
 • 3School of Nuclear Science and Technology, University of South China, Hengyang 421001, China
 • 4Zhongjiu FLASH Radiotherapy Technology Co., Ltd. Mianyang 621900, China
 • 5China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China
 • show less

  A normal-conducting S-band linear accelerator based 10 MeV photon FLASH radiotherapy X-ray source prototype was built. By using high-energy, high average current electron beam hitting a rotating target, a high dose rate of 80.5 Gy/s at a source-axis distance of 1 m was successfully obtained, which reaches the threshold for future clinical trial.

  Tools

  Get Citation

  Copy Citation Text

  Lijun Shan, Zheng Zhou, Yiwei Yang, Yu Liu, Jianxin Wang, Demin Zhang, Dexin Xiao, Peng Zhang, Longgang Yan, Lei Li, Chuanyu Cao, Xiaoli Zhang, Ziru Sang, Hanxun Xu, Shilan Wang, Deqi Cheng, Leixun Tang, Xianhong Liu, Xintan He, Xingfan Yang, Hanbin Wang, Kongyin Gan, Dai Wu, Ming Li, Menxue Chen, Jinguang Hu, Jianheng Zhao, Guobin Fan. >80 Gy/s@1 m FLASH photon source at 10 MeV[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2023, 35(12): 124009

  Download Citation

  EndNote(RIS)BibTexPlain Text
  Save article for my favorites
  Paper Information

  Category:

  Received: Nov. 12, 2023

  Accepted: Nov. 25, 2023

  Published Online: Dec. 27, 2023

  The Author Email: Wang Hanbin (hanbin1628@qq.com), Gan Kongyin (kygan60@hotmail.com), Wu Dai (wudai04@163.com)

  DOI:10.11884/HPLPB202335.230412

  Topics