PhotoniX
Co-Editors-in-Chief
Min GU, Min QIU
CN
ISSN
2662-1991
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Yonglei Liu, Zhen Dong, Yimeng Zhu, Haiyun Wang, Fei Wang, Yahong Chen, and Yangjian Cai
Apr. 09, 2024PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-024-00126-7
Three-channel robust optical encryption via engineering coherence Stokes vector of partially coherent light
Xiangyu Guo, Jingjing Zhao, Liqun Sun, Varun Gupta, Lin Du, Komal Sharma, Aidan Vleck, Kaitlyn Liang, Liangcai Cao, Lingjie Kong, Yuanmu Yang, Yong Huang, Adam Zerda, and Guofan Jin
Apr. 09, 2024PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-024-00124-9
Visualizing cortical blood perfusion after photothrombotic stroke in vivo by needle-shaped beam optical coherence tomography angiography
Yanan Liu, Ye Ding, Zeping Liu, Xingchen Li, Sichao Tian, Lishuang Fan, Jichang Xie, Liangliang Xu, Jinwoo Lee, Jian Li, and Lijun Yang
Apr. 09, 2024PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-024-00122-x
Ultrafast laser one-step construction of 3D micro-/nanostructures achieving high-performance zinc metal anodes
Xingye Chen, Chang Qiao, Tao Jiang, Jiahao Liu, Quan Meng, Yunmin Zeng, Haoyu Chen, Hui Qiao, Dong Li, and Jiamin Wu
Apr. 09, 2024PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-024-00121-y
Self-supervised denoising for multimodal structured illumination microscopy enables long-term super-resolution live-cell imaging
Siqi Zhu, Zhuogeng Lin, Zhao Wang, Lemin Jia, Naiji Zhang, and Wei Zheng
Apr. 09, 2024PhotoniX
DOI:10.1186/s43074-024-00120-z
Vacuum-ultraviolet (λ < 200 nm) photodetector array