Opto-Electronic Science
Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1800/O4
ISSN
2079-0382
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Biqiang Jiang, Yueguo Hou, Jiexing Wu, Yuxin Ma, Xuetao Gan, and Jianlin Zhao
Oct. 24, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230012
In-fiber photoelectric device based on graphene-coated tilted fiber grating
Tianxiao Xiao, Suo Tu, Suzhe Liang, Renjun Guo, Ting Tian, and Peter Müller-Buschbaum
Oct. 24, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230011
Solar cell-based hybrid energy harvesters towards sustainability
Junxing Fan, Zuolong Li, Zhanqiang Xue, Hongyang Xing, Dan Lu, Guizhen Xu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Longqing Cong
Sep. 21, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230006
Hybrid bound states in the continuum in terahertz metasurfaces
Zengyi Xu, Wenqing Niu, Yu Liu, Xianhao Lin, Jifan Cai, Jianyang Shi, Xiaolan Wang, Guangxu Wang, Jianli Zhang, Fengyi Jiang, Zhixue He, Shaohua Yu, Chao Shen, Junwen Zhang, and Nan Chi
Sep. 21, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230005
31.38 Gb/s GaN-based LED array visible light communication system enhanced with V-pit and sidewall quantum well structure
Fanlu Zhang, Zhicheng Su, Zhe Li, Yi Zhu, Nikita Gagrani, Ziyuan Li, Mark Lockrey, Li Li, Igor Aharonovich, Yuerui Lu, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish, and Lan Fu
Sep. 21, 2023Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230003
High-speed multiwavelength InGaAs/InP quantum well nanowire array micro-LEDs for next generation optical communications