Opto-Electronic Science
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1800/O4
ISSN
2079-0382
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Elbanna Ahmed, Chaykun Ksenia, Lekina Yulia, Liu Yuanda, Febriansyah Benny, Li Shuzhou, Pan Jisheng, Shen Ze Xiang, and Teng Jinghua
Aug. 23, 2022Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2022.220006
Perovskite-transition metal dichalcogenides heterostructures: recent advances and future perspectives
Sun Wenfeng, Wang Xinke, and Zhang Yan
Aug. 23, 2022Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2022.220003
Terahertz generation from laser-induced plasma
Liu Shuoqing, Chen Shizhen, Wen Shuangchun, and Luo Hailu
Aug. 23, 2022Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2022.220007
Photonic spin Hall effect: fundamentals and emergent applications
Chen Junyan, Eul Tobias, Lyu Lu, Li Yaolong, Hu Xiaoyong, Ning Xingkun, Wang Shufang, Aeschlimann Martin, and Gong Qihuang
Aug. 23, 2022Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2022.210011
Tracing the formation of oxygen vacancies at the conductive LaAlO3/SrTiO3 interface via photoemission
Zhang Yuchan, Jiang Qilin, Long Mingquan, Han Ruozhong, Cao Kaiqiang, Zhang Shian, Feng Donghai, Jia Tianqing, Sun Zhenrong, Qiu Jianrong, and Xu Hongxing
Jul. 29, 2022Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2022.220005
Femtosecond laser-induced periodic structures: mechanisms, techniques, and applications