Opto-Electronic Science
Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1800/O4
ISSN
2079-0382
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Zhao Zhang, Gaoyuan Li, Yonglei Liu, Haiyun Wang, Bernhard J. Hoenders, Chunhao Liang, Yangjian Cai, and Jun Zeng
Apr. 24, 2024Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2024.240001
Robust measurement of orbital angular momentum of a partially coherent vortex beam under amplitude and phase perturbations
Xin Ge, Si Chen, Kan Lin, Guangming Ni, En Bo, Lulu Wang, and Linbo Liu
Apr. 24, 2024Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2024.230020
Deblurring, artifact-free optical coherence tomography with deconvolution-random phase modulation
Xinyu Wang, Xuke Qiu, Mulong Liu, Feng Liu, Mengmeng Li, Linpei Xue, Bohan Chen, Mingran Zhang, and Peng Xie
Mar. 19, 2024Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230024
Flat soliton microcomb source
Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, and Tingzhu Wu
Mar. 19, 2024Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230028
Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
Deer Su, Xiangyu Li, Weida Gao, Qiuhua Wei, Haoyu Li, Changliang Guo, and Weisong Zhao
Mar. 19, 2024Opto-Electronic Science
DOI:10.29026/oes.2023.230018
Smart palm-size optofluidic hematology analyzer for automated imaging-based leukocyte concentration detection