Opto-Electronic Advances
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1781/TN
ISSN
2096-4579
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Jitao Li, Guocui Wang, Zhen Yue, Jingyu Liu, Jie Li, Chenglong Zheng, Yating Zhang, Yan Zhang, and Jianquan Yao
May. 31, 2022Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210062
Dynamic phase assembled terahertz metalens for reversible conversion between linear polarization and arbitrary circular polarization
Qianliang Li, Walter Perrie, Zhaoqing Li, Stuart P Edwardson, and Geoff Dearden
May. 31, 2022Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210036
Two-photon absorption and stimulated emission in poly-crystalline Zinc Selenide with femtosecond laser excitation
Dongdong Yan, Shuangyi Zhao, Yubo Zhang, Huaxin Wang, and Zhigang Zang
May. 31, 2022Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.200075
Highly efficient emission and high-CRI warm white light-emitting diodes from ligand-modified CsPbBr3 quantum dots
Leiming Wu, Taojian Fan, Songrui Wei, Yijun Xu, Ye Zhang, Dingtao Ma, Yiqing Shu, Yuanjiang Xiang, Jun Liu, Jianqing Li, Krassimir Panajotov, Yuwen Qin, and Han Zhang
May. 31, 2022Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.200046
All-optical logic devices based on black arsenic–phosphorus with strong nonlinear optical response and high stability
Tangyao Shen, Jiajun Qin, Yujie Bai, Jia Zhang, Lei Shi, Xiaoyuan Hou, Jian Zi, and Bin Hu
Mar. 28, 2022Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.200051
Giant magneto field effect in up-conversion amplified spontaneous emission via spatially extended states in organic-inorganic hybrid perovskites