Opto-Electronic Advances
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1781/TN
ISSN
2096-4579
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Siqi Yan, Yan Zuo, Sanshui Xiao, Leif Katsuo Oxenløwe, and Yunhong Ding
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210159
Graphene photodetector employing double slot structure with enhanced responsivity and large bandwidth
Wen Yu, Ni Yao, Jing Pan, Wei Fang, Xiong Li, Limin Tong, and Lei Zhang
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210101
Highly sensitive and fast response strain sensor based on evanescently coupled micro/nanofibers
Shuolin Wang, Yidong Shan, Dahuai Zheng, Shiguo Liu, Fang Bo, Hongde Liu, Yongfa Kong, and Jingjun Xu
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210135
The real-time dynamic holographic display of LN:Bi,Mg crystals and defect-related electron mobility
Jovan Maksimovic, Jingwen Hu, Soon Hock Ng, Tomas Katkus, Gediminas Seniutinas, Tatiana Pinedo Rivera, Michael Stuiber, Yoshiaki Nishijima, Sajeev John, and Saulius Juodkazis
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210086
Beyond Lambertian light trapping for large-area silicon solar cells: fabrication methods
Zhongyang Qi, Qingchun Guo, Shu Wang, Mingyue Jia, Xinwei Gao, Minmin Luo, and Ling Fu
Jan. 17, 2023Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2022.210081
All-fiber-transmission photometry for simultaneous optogenetic stimulation and multi-color neuronal activity recording