Opto-Electronic Advances
Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1781/TN
ISSN
2096-4579
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Ayush Pandey, and Zetian Mi
May. 24, 2024Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2024.240011
Multi-wavelength nanowire micro-LEDs for future high speed optical communication
Yahui Liu, Shunda Qiao, Chao Fang, Ying He, Haiyue Sun, Jian Liu, and Yufei Ma
May. 24, 2024Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2024.230230
A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency
Tingwei Lu, Yue Lin, Tianqi Zhang, Yue Huang, Xiaotong Fan, Shouqiang Lai, Yijun Lu, Hao-Chung Kuo, Zhong Chen, Tingzhu Wu, and Rong Zhang
May. 24, 2024Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2024.230210
Self-polarized RGB device realized by semipolar micro-LEDs and perovskite-in-polymer films for backlight applications
Dehai Liang, Saif M. H. Qaid, Xin Yang, Shuangyi Zhao, Binbin Luo, Wensi Cai, Qingkai Qian, and Zhigang Zang
May. 24, 2024Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2024.230197
Luminescence regulation of Sb3+ in 0D hybrid metal halides by hydrogen bond network for optical anti-counterfeiting
Yuqiang Ding, Zhenyi Luo, Garimagai Borjigin, and Shin-Tson Wu
May. 24, 2024Opto-Electronic Advances
DOI:10.29026/oea.2024.230178
Breaking the optical efficiency limit of virtual reality with a nonreciprocal polarization rotator