Nano-Micro Letters
Editors-in-Chief
Yafei Zhang
CN
ISSN
2311-6706
Impact Factor
/
Google Scholar h5-index
Frequency
Irregular issues
Na Yu, Idris Temitope Bello, Xi Chen, Tong Liu, Zheng Li, Yufei Song, and Meng Ni
Apr. 29, 2024Nano-Micro Letters
DOI:10.1007/s40820-024-01397-2
Rational Design of Ruddlesden–Popper Perovskite Ferrites as Air Electrode for Highly Active and Durable Reversible Protonic Ceramic Cells
Chuyang Liu, Lu Xu, Xueyu Xiang, Yujing Zhang, Li Zhou, Bo Ouyang, Fan Wu, Dong-Hyun Kim, and Guangbin Ji
Apr. 29, 2024Nano-Micro Letters
DOI:10.1007/s40820-024-01395-4
Achieving Ultra-Broad Microwave Absorption Bandwidth Around Millimeter-Wave Atmospheric Window Through an Intentional Manipulation on Multi-Magnetic Resonance Behavior
Fan He, Yingnan Liu, Xiaoxuan Yang, Yaqi Chen, Cheng-Chieh Yang, Chung-Li Dong, Qinggang He, Bin Yang, Zhongjian Li, Yongbo Kuang, Lecheng Lei, Liming Dai, and Yang Hou
Apr. 29, 2024Nano-Micro Letters
DOI:10.1007/s40820-024-01382-9
Accelerating Oxygen Electrocatalysis Kinetics on Metal–Organic Frameworks via Bond Length Optimization
Xianyuan Liu, Jinman Zhou, Ying Xue, and Xianyong Lu
Apr. 29, 2024Nano-Micro Letters
DOI:10.1007/s40820-024-01396-3
Structural Engineering of Hierarchical Magnetic/Carbon Nanocomposites via In Situ Growth for High-Efficient Electromagnetic Wave Absorption
Ting-Ting Liu, Qi Zheng, Wen-Qiang Cao, Yu-Ze Wang, Min Zhang, Quan-Liang Zhao, and Mao-Sheng Cao
Apr. 29, 2024Nano-Micro Letters
DOI:10.1007/s40820-024-01391-8
In Situ Atomic Reconstruction Engineering Modulating Graphene-Like MXene-Based Multifunctional Electromagnetic Devices Covering Multi-Spectrum
Top Downloads
Correction: Monodomain Liquid Crystals of Two-Dimensional Sheets by Boundary-Free Sheargraphy
Nano-Micro LettersVol. 15, Issue 1, 224 (2023)
Get PDF
Nanoengineering Metal–Organic Frameworks and Derivatives for Electrosynthesis of Ammonia
Nano-Micro LettersVol. 15, Issue 1, 203 (2023)