Journal of Innovative Optical Health Sciences
Co-Editors-in-Chief
Qingming Luo
CN
42-1910/R
ISSN
1793-5458 (Print); 1793-7205 (Online)
Impact Factor
1.136
Google Scholar h5-index
15
Frequency
Bimonthly issues
Trisha I. Valerio, Coline L. Furrer, Negar Sadeghipour, Sophia-Joy X. Patrock, Sayre A. Tillery, Ashley R. Hoover, Kaili Liu, and Wei R. Chen
May. 25, 2023Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823300070
Immune modulations of the tumor microenvironment in response to phototherapy
Mengli Xu, Zheng Liu, Xinlin Li, Xinru Wang, Xuenan Yuan, Chenlu Han, and Zhihong Zhang
May. 25, 2023Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823300069
Three-dimensional structure of liver vessels and spatial distribution of hepatic immune cells
Yingsi Yu, Yimei Zheng, Caizhong Guan, Min Yi, Yunzhao Chen, Yaguang Zeng, Honglian Xiong, Xuehua Wang, Junping Zhong, Wenzheng Ding, Mingyi Wang, and Xunbin Wei
May. 25, 2023Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823300057
Detection of cells by flow cytometry: Counting, imaging, and cell classification
Min Wu, Beibei Gao, and Xunbin Wei
May. 25, 2023Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823300033
Recent advances in Raman spectroscopy for skin diagnosis
Shuhua Yue, Xuantao Su, Minbiao Ji, Fu Wang, and Xunbin Wei
May. 25, 2023Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823020030
Introduction to special issue on single cell analysis (Part II)