Journal of Innovative Optical Health Sciences
Editors-in-Chief
Qingming Luo
CN
42-1910/R
ISSN
1793-5458 (Print); 1793-7205 (Online)
Impact Factor
1.136
/
Google Scholar h5-index
15
Frequency
Bimonthly issues
Yiwei Chen, Yi He, Hong Ye, Lina Xing, Xin Zhang, and Guohua Shi
Apr. 26, 2024Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545824500032
Unified deep learning model for predicting fundus fluorescein angiography image from fundus structure image
Tianlong Chen, Yi Shen, Li Lin, Huiyun Lin, Xuejiao Song, Defu Chen, and Buhong Li
Apr. 26, 2024Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545824500020
Reduction of photodynamic damage of blood vessels in the protected region by (–)-epigallocatechin gallate
Zhengyu Chen, Bin He, Zichen Yin, Zhangwei Hu, Yejiong Shi, Chengming Wang, Xiao Zhang, Ning Zhang, Linkai Jing, Guihuai Wang, and Ping Xue
Apr. 26, 2024Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823500347
Distal-scanning common path probe for optical coherence tomography
Lihua Ruan, Zhiqin Yin, Shibing Zhou, Weibo Zheng, Wei Lu, Tao Zhang, and Shaowei Wang
Apr. 26, 2024Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823500335
Vein visualization enhancement by dual-wavelength phase-locked denoising technology
Yang Liu, Ruoyi Shi, Gang Li, and Mingjian Sun
Apr. 26, 2024Journal of Innovative Optical Health Sciences
DOI:10.1142/S1793545823500311
Photoacoustic elastography based on laser-excited shear wave