Journal of Advanced Dielectrics
Co-Editors-in-Chief
Xi Yao
CN
ISSN
2010-135X (print); 2010-1368 (online)
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
Zheng Xiangting, Zhong Wentao, Zheng Peng, Bai Wangfeng, Luo Chong, Zheng Liang, and Zhang Yang
Mar. 20, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X22420097
A novel Sr5BiTi3Nb7O30 tungsten bronze ceramic with high energy density and efficiency for dielectric capacitor applications
Sun Dongyang, Saw Bernard L. H., Onyianta Amaka J., Wang Bowen, Wilson Callum, O’Rourke Dominic, See Chan H., Popescu Carmen-Mihaela, Dorris Mark, Shyha Islam, and Lu Zhilun
Mar. 20, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X22420085
Preparation of elastomeric nanocomposites using nanocellulose and recycled alum sludge for flexible dielectric materials
Li Hongtian, Zhou Shiyu, Zhao Jianwei, Yan Tingnan, Du Yuxiao, Zhou Huanfu, Pu Yongping, and Wang Dawei
Mar. 20, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X22420073
Dielectric temperature stability and energy storage performance of NBT-based lead-free ceramics for Y9P capacitors
Lu Zhilun, Sun Dongyang, Wang Ge, Zhao Jianwei, Zhang Bin, Wang Dawei, and Shyha Islam
Mar. 20, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X22420061
Energy storage properties in Nd-doped AgNbTaO3 lead-free antiferroelectric ceramics with Nb-site vacancies
Nie Xinru, He Yan, Shi Qiangqiang, Liang Yuqian, Wei Lingling, Liang Pengfei, Chao Xiaolian, Hu Guoxin, and Yang Zupei
Mar. 20, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X2242005X
Ultra-fast charge-discharge and high-energy storage performance realized in K0.5Na0.5NbO3-Bi(Mn0.5Ni0.5)O3 ceramics