Journal of Advanced Dielectrics
Co-Editors-in-Chief
Xi Yao
CN
ISSN
2010-135X (print); 2010-1368 (online)
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Bimonthly issues
E. I. Sitalo, O. A. Bunina, V. G. Smotrakov, N. V. Malomyzheva, and N. A. Boldyrev
Jul. 18, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X2350011X
Microstructure, domain structure, ferroelectric and piezoelectric properties of textured bismuth-containing ceramics
Xinyu Bu, Changhong Yang, Mengjia Fan, Wenxuan Wang, Xiujuan Lin, and Shifeng Huang
Jul. 18, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X23500091
Ferroelectric and piezoelectric properties of lead-free Li0.06(K0.5Na0.5)0.94NbO3 thin films
Kaiyuan Wang, Wenhua Li, Xingui Tang, Siyuan Zhang, Yansong Zhang, Jia Hu, Zhihao Shen, Yanping Jiang, and Xiaobin Guo
Jul. 18, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X2350008X
High recoverable energy storage density of Na0.5Bi0.5TiO3 lead-free ceramics modified by Bi(Mg0.5Hf0.5)O3
Chaofeng Wu, Wen Gong, Jinfeng Geng, Jianye Cui, Lipeng Mi, Jingkai Nie, Qiang He, Jiajiu Li, and Fang-Zhou Yao
Jul. 18, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X23500042
Effects of Mn-doping on the structure and electrical properties of Sm-PMN-PT piezoceramics
Sujoy Saha, Sadhan Chanda, Alo Dutta, and T. P. Sinha
Jul. 18, 2023Journal of Advanced Dielectrics
DOI:10.1142/S2010135X23500030
Insulator-to-metal transition in RCoO3 (R = Pr, Nd)