International Journal of Extreme Manufacturing
Co-Editors-in-Chief
Dongming Guo
CN
51-1794/TH
ISSN
2631-8644
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]
Jan. 23, 2023International Journal of Extreme Manufacturing
DOI:10.1088/2631-7990/ac6cb0
Electro- and photochemical studies of gold (III) bromide towards a novel laser-based method of gold patterning
Zobeiri Hamidreza, Hunter Nicholas, Xu Shen, Xie Yangsu, and Wang Xinwei
Jan. 23, 2023International Journal of Extreme Manufacturing
DOI:10.1088/2631-7990/ac6cb1
Robust and high-sensitivity thermal probing at the nanoscale based on resonance Raman ratio (R3)
Sui Shang, Chew Youxiang, Weng Fei, Tan Chaolin, Du Zhenglin, and Bi Guijun
Jan. 23, 2023International Journal of Extreme Manufacturing
DOI:10.1088/2631-7990/ac6b61
Study of the intrinsic mechanisms of nickel additive for grain refinement and strength enhancement of laser aided additively manufactured Ti–6Al–4V
Guo Yang, Qiu Pei, Xu Shaolin, and Cheng Gary J
Jan. 23, 2023International Journal of Extreme Manufacturing
DOI:10.1088/2631-7990/ac6632
Laser-induced microjet-assisted ablation for high-quality microfabrication
Wang Hongbo, Tang Chongyang, Sun Bo, Liu Jiangchao, Xia Yan, Li Wenqing, Jiang Changzhong, He Dong, and Xiao Xiangheng
Jan. 23, 2023International Journal of Extreme Manufacturing
DOI:10.1088/2631-7990/ac7a6e
In-situ structural evolution of Bi2O3 nanoparticle catalysts for CO2 electroreduction