Frontiers of Optoelectronics
Co-Editors-in-Chief
Qihuang Gong; Xinliang Zhang
CN
10-1029/TN
ISSN
2095-2759 (Print); 2095-2767 (Online)
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Quarterly issues
Xianfeng Qiao, Shu Xiao, Peisen Yuan, Dezhi Yang, and Dongge Ma
Aug. 25, 2022Frontiers of Optoelectronics
DOI:10.1007/s12200-022-00021-8
Improved transient electroluminescence technique based on time-correlated single-photon counting technology to evaluate organic mobility
Jianxing Pan, Chaoyu Xu, Zhichao Wu, Jing Zhang, Tianye Huang, and Perry Ping Shum
Aug. 25, 2022Frontiers of Optoelectronics
DOI:10.1007/s12200-022-00018-3
Dynamics of cavity soliton driven by chirped optical pulses in Kerr resonators
Shihao Xu, Xiaowei Liu, Zehua Yu, and Kang Liu
Aug. 25, 2022Frontiers of Optoelectronics
DOI:10.1007/s12200-022-00016-5
Non-contact optical characterization of negative pressure in hydrogel voids and microchannels
Han Gao, Miao Yang, Xing Liu, Xianglong Dai, Xiao-Qing Bao, and Dehua Xiong
Aug. 25, 2022Frontiers of Optoelectronics
DOI:10.1007/s12200-022-00014-7
Hydrothermal synthesized delafossite CuGaO2 as an electrocatalyst for water oxidation
Shengping Liu, Junbo Feng, Ye Tian, Heng Zhao, Li Jin, Boling Ouyang, Jiguang Zhu, and Jin Guo
Aug. 25, 2022Frontiers of Optoelectronics
DOI:10.1007/s12200-022-00012-9
Thermo-optic phase shifters based on silicon-on-insulator platform: state-of-the-art and a review