Chinese Journal of Lasers
Editors-in-Chief
Ruxin Li
CN
31-1339/TN
ISSN
0258-7025
Impact Factor
1.655
Google Scholar h5-index
Frequency
Semimonthly issues
[in Chinese]rapid communications
Li Sicheng, Xu Jiangming, Liang Junrui, Ye Jun, Zhang Yang, Ma Xiaoya, and Zhou Pu
Jun. 27, 2022Chinese Journal of Lasers
DOI:
[in Chinese]
[in Chinese]rapid communications
Tian Xin, Rao Binyu, Wang Meng, Xi Xiaoming, Li Zhixian, Wang Chongwei, Li Hao, Chen Zilun, Pan Zhiyong, Wang Xiaolin, and Wang Zefeng
Jun. 27, 2022Chinese Journal of Lasers
DOI:
[in Chinese]
Lin Chao, Han Yanli, Lou Shuli, Liu Pei, Zhang Wenlong, and Yang Zikang
Jun. 27, 2022Chinese Journal of Lasers
DOI:10.3788/CJL202249.1309001
Distortion-Invariant Target Recognition Based on Multichannel Joint Transform Correlator
Liao Zhuodong, Li Ke, Liu Haoran, Duan Xiaofeng, Huang Yongqing, and Liu Kai
Jun. 27, 2022Chinese Journal of Lasers
DOI:10.3788/CJL202249.1306002
Avalanche Photodiode with p-down Structure for 100 Gb/s Optical Communication System
Li Yangshuai, Zhang Yanfeng, Liu Zhigang, Zhou Shenlei, Sun Mingying, and Zhu Jianqiang
Jun. 27, 2022Chinese Journal of Lasers
DOI:10.3788/CJL202249.1301003
Surface Cleanliness Control Technology of Transport Mirrors in Final Target System
Top Downloads
The Introduction of Special Issue on Technology and Application of Advanced Mid-Infrared Lasers
Chinese Journal of LasersVol. 49, Issue 1, 0101000 (2022)
Get PDF
Effect of Droplet Transition on Weld Surface Formation of Laser-MIG Hybrid Welding
Chinese Journal of LasersVol. 49, Issue 8, 0802012 (2022)
Get PDF
Effect of Welding Speed on Bead Appearance and Low-Temperature Impact Toughness in Laser-Arc Hybrid Welding
Chinese Journal of LasersVol. 49, Issue 8, 0802014 (2022)
Get PDF
Metamaterials-Based Terahertz Photoconductive Antennas
Chinese Journal of LasersVol. 48, Issue 19, 1914004 (2021)
Get PDF
Optical Fiber High and Low Temperature Mechanical and Thermal Multi-Parameter Sensing System Based on Tunable Laser
Chinese Journal of LasersVol. 48, Issue 19, 1906003 (2021)
Get PDF