Nano-Micro Letters, Volume. 15, Issue 1, 224(2023)

Correction: Monodomain Liquid Crystals of Two-Dimensional Sheets by Boundary-Free Sheargraphy

Min Cao1, Senping Liu1, Qingli Zhu1, Ya Wang1, Jingyu Ma1, Zeshen Li1, Dan Chang1, Enhui Zhu1, Xin Ming1, Florian Puchtler4, Josef Breu4, Ziliang Wu1, Yingjun Liu1,2、*, Yanqiu Jiang1,3、**, Zhen Xu1、***, and Chao Gao1、****
Author Affiliations
 • 1MOE Key Laboratory of Macromolecular Synthesis and Functionalization, Department of Polymer Science and Engineering, Key Laboratory of Adsorption and Separation Materials and Technologies of Zhejiang Province, Zhejiang University, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, People’s Republic of China
 • 2Shanxi-Zheda Institute of Advanced Materials and Chemical Engineering, Taiyuan, People’s Republic of China
 • 3State Key Lab of Chemical Engineering, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, People’s Republic of China
 • 4Bavarian Polymer Institute and Department of Chemistry, University of Bayreuth, Universitätsstrasse 30, 95440 Bayreuth, Germany
 • show less
  Tools

  Get Citation

  Copy Citation Text

  Min Cao, Senping Liu, Qingli Zhu, Ya Wang, Jingyu Ma, Zeshen Li, Dan Chang, Enhui Zhu, Xin Ming, Florian Puchtler, Josef Breu, Ziliang Wu, Yingjun Liu, Yanqiu Jiang, Zhen Xu, Chao Gao. Correction: Monodomain Liquid Crystals of Two-Dimensional Sheets by Boundary-Free Sheargraphy[J]. Nano-Micro Letters, 2023, 15(1): 224

  Download Citation

  EndNote(RIS)BibTexPlain Text
  Save article for my favorites
  Paper Information

  Category: Research Articles

  Received: --

  Accepted: --

  Published Online: Dec. 15, 2023

  The Author Email: Liu Yingjun (yingjunliu@zju.edu.cn), Jiang Yanqiu (jiangyanqiu@zju.edu.cn), Xu Zhen (zhenxu@zju.edu.cn), Gao Chao (chaogao@zju.edu.cn)

  DOI:10.1007/s40820-023-01173-8

  Topics