Hotel Information

The HPLSE 2018 will be held at Nanlin Hotel, Suzhou, China

Address: No. 20 Gunxiufang, Shiquan Street, Gusu District, Suzhou, China