Acta Optica Sinica
Editors-in-Chief
Qihuang Gong
CN
31-1252/O4
ISSN
0253-2239
Impact Factor
1.758
Google Scholar h5-index
Frequency
Semimonthly issues
Li Longhui, Gu Yan, Zhang Zhen, Xu Zhao, Zhang Chen, Lin Zhixing, Jia Zhenqing, Zhao Donghua, Jin Ge, Li Yufei, Jiang Bowen, Wu Chao, Yang Xiaoming, Song Chun, Zhou Xin, Liao Yidai, Guo Yan, Li Jingwen, Han Xiaoming, and Liu Jianqiang
May. 21, 2022Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS202242.0934001
Simulation and Test of Effective Area of Lobster Eye X-Ray Optical Device
Wang Rongchang, Wang Feng, Ren Shuaijun, and Wang Yong
May. 21, 2022Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS202242.0915001
Polarization Imaging Detection of Individual Camouflage Based on Two-Stream Fusion Network
Dong Jing, Chen Hantian, Wang Hailin, Zhu Guangzhi, Kozlov Aleksei, and Zhu Xiao
May. 21, 2022Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS202242.0914002
Theoretical and Experimental Research on 100 kHz Cavity-Dumped Thin-Disk Laser
Qiu Chenxiang, Hou Zaihong, Jing Xu, He Feng, and Zhang Silong
May. 21, 2022Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS202242.0901002
Turbulence Models and Daily Variations Obtained by Bidirectional Atmospheric Coherent Length Measurements
Cui Yulong, Zhou Zhiyue, Huang Wei, Li Zhixian, Li Hao, Wang Meng, and Wang Zefeng
May. 21, 2022Acta Optica Sinica
DOI:10.3788/AOS202242.0900001
Progress and Prospect of Mid-Infrared Fiber Laser Technology
Top Downloads
Surface Reflectance Spectral Characteristic Model of Desert Calibration Site Network in Northwest China
Acta Optica SinicaVol. 42, Issue 6, 0628003 (2022)
Get PDF
Full Current Model for Terahertz Wave Generation from Femtosecond Laser Filament Under External Electric Fields
Acta Optica SinicaVol. 42, Issue 1, 0114002 (2022)
Get PDF
Dual-Band Terahertz Sensor Based on Metamaterial Absorber Integrated Microfluidic
Acta Optica SinicaVol. 41, Issue 23, 2328001 (2021)
Get PDF
Laser Spot Center Positioning Method in Gaofen-7 Footprint Camera
Acta Optica SinicaVol. 41, Issue 17, 1728001 (2021)
Get PDF
55 fs, 510 mW Erbium-Doped Fiber Femtosecond Laser
Acta Optica SinicaVol. 41, Issue 19, 1936001 (2021)
Get PDF