Opto-Electronic Engineering
Co-Editors-in-Chief
Xiangang Luo
CN
51-1346/O4
ISSN
1003-501X
Impact Factor
Google Scholar h5-index
Frequency
Monthly issues
Wu Jin, Qin Fei, and Li Xiangping
May. 24, 2022Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.220011
Atomically thin Fresnel zone plate with broadband focusing property
Zhang Ziyi, Chen Meng, Wang Chunlei, Xiang Hepeng, and Tao Ruiqing
May. 24, 2022Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.210367
Research on shaping characteristics of Gaussian beam aspheric shaping system
Cao Weihang, Li Zhuang, Shi Chengkun, Lin Jiazhen, Lin Xiuji, Xu Guozhen, Xu Huiying, and Cai Zhiping
May. 24, 2022Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.210364
Overview of research and development of Pr3+ doped solid-state lasers
Ma Liang, Gou Yutao, Lei Tao, Jin Lei, and Song Yixuan
May. 24, 2022Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.210363
Small object detection based on multi-scale feature fusion using remote sensing images
Wang Jianxin, Chen Shuang, Chen Li, Yang Wenbin, Qiu Rong, Bai Fuzhong, and Li Tonghong
May. 24, 2022Opto-Electronic Engineering
DOI:10.12086/oee.2022.210318
Parameters optimization of FLEET optical system